HomeActiviteiten Nieuws NesselandeAkkoord ruim 200 woningen en nieuw sportpark VV Groeneweg...

Akkoord ruim 200 woningen en nieuw sportpark VV Groeneweg Zevenhuizen #Swanladriehoek

De  gemeente Zuidplas heeft eindelijk een ‘klap’ gegeven op de nieuwe bestemming Swanladriehoek. Dit is het nog braakliggend terrein achter de Tamoil bij de spoorlijn tussen Moerkapelle en Zevenhuizen. Het wordt naast de 212 woningen ook de nieuwe locatie van VV Groeneweg dat voor bijna 50% leden uit Nesselande kent.

Lente 2022 schreef Zuidplas in haar nota:

In verband met de verstedelijkingsopgaves in en om Zevenhuizen is de gemeente Zuidplas voornemens een tweetal locaties in Zevenhuizen te herontwikkelen, namelijk de Swanladriehoek en de locatie van sportpark Van ’t Verlaat. Het voornemen is om de sportvelden die nu gelegen zijn op de locatie Van ’t Verlaat te verplaatsen naar de Swanladriehoek. Tevens zullen er in de Swanladriehoek woningen worden gerealiseerd. De vrijkomende locatie van sportpark Van ’t Verlaat kan vervolgens worden herontwikkeld ten behoeve van woningbouw en een nieuwe locatie van woonzorgcentrum De Zevenster. In dit kader is op 3 juli 2019 door het college van de gemeente Zuidplas de ‘Ontwikkelstrategie Sportpark Van ‘t Verlaat, Swanladriehoek en locatie Leliestraat’ vastgesteld. Vervolgens is de ontwikkelstrategie verder uitgewerkt in een ‘Nota van Uitgangspunten Ontwikkeling Van ’t Verlaat, verplaatsing sportpark en ontwikkeling Swanladriehoek’ en in het ‘Projectboek Stedenbouwkundig Plan’.

De ChristenUnie/SGP (een grote partij in Zuidplas) noemt het plan “Het beste bestemmingsplan dat ik ooit heb gezien”. Net als bij het geplande Vijfde Dorp zijn ook hier nog zorgen over de verkeersontsluiting op de drukke Burgemeester Klinkhamerweg als om voetgangers- en fietsverkeer op de nu door zwaar vrachtverkeer gebruikte Knibbelweg. Men vreest veel sluipverkeer naar dit nieuwe (sport)gebied in Zevenhuizen.

Naast de Tennisclub Zevenhuizen en VV Groeneweg is er ruimte voor een sporthal, padelbanen en BMX-parcours. VV Groeneweg zou vier velden krijgen, tevens is er plek voor veel parkeergelegenheid op het gebied bij de Noordeinde.

Hieronder in tekst het vergaderstuk van de gemeente Zuidplas van 18 oktober 2022:

pagina 1 van 7

Raadsvoorstel *R22.000060*
onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer  R22.000060
raadsvergadering 18/10/2022
portefeuillehouder J.W. Schuurman
behandelend ambtenaar C. Heshusius / Y. Lanooij
datum 13 september 2022
bijlagen  22

Openbaar, besloten of geheim

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Toelichting op de beslispunten

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van de Swanladriehoek mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tijdens deze
terinzagelegging zijn 30 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn voorzien van een concept
beantwoording. Uw raad wordt voorgesteld om met deze beantwoording in te stemmen en het
bestemmingsplan vast te stellen.
Beslispunten
1. De Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) van het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek
in Zevenhuizen’ (A22.001755) vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’
(NL.IMRO.1892.BpSwanlaZhn-Va01) gewijzigd vast te stellen;
3. Het Projectboek Stedenbouwkundig Plan ‘De Swanla Driehoek.’ (A22.001762) gewijzigd vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6 4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen;
5. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
Inhoud van het voorstel
 Aanleiding
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ is gelegen aan de
noordwestrand van het dorp Zevenhuizen. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Utrecht –
Den Haag en rijksweg A12 aan de noordzijde, de Swanlaweg aan de westzijde en een kassenbedrijf en
woonwijk Groot Swanla aan de zuidoostzijde. Het plangebied heeft een omvang van ca. 23 hectare en
is momenteel in gebruik als landbouwgrond. Het bestemmingsplan heeft als doel om een planologischjuridisch
kader te bieden voor de ontwikkeling van verschillende sportvoorzieningen en een woonbuurt.
Met het plan wordt naast de realisatie van ca. 212 woningen, ook het verplaatsen van de van de
sportvoorzieningen van het sportpark Van ’t Verlaat mogelijk gemaakt.
Op 10 februari 2021 heeft de gemeenteraad de Nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling Van ‘t
Verlaat, De Zevenster en de Swanladriehoek vastgesteld. Aan de hand van deze nota zijn de plannen
voor de Swanladriehoek en Van ‘t Verlaat, De Zevenster/Leliestraat door de Gemeente Zuidplas,
Synchroon, Woonpartners en De Zevenster uitgewerkt in twee stedenbouwkundigplannen. Eén
stedenbouwkundig plan voor ‘Van ’t Verlaat en Leliestraat’ en één stedenbouwkundig plan voor ‘De
pagina 2 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
Swanladriehoek’. Aan de hand van deze stedenbouwkundige plannen zijn twee afzonderlijke
ontwerpbestemmingsplannen opgesteld. De beide bestemmingsplannen hebben een directe relatie met
elkaar en zijn daarom gelijktijdig in procedure gebracht.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ heeft van 7 april tot 18 mei 2022 ter
inzage gelegen. Tijdens deze periode kon één ieder zienswijze indienen, er zijn in totaal 30 zienswijzen
ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en van een concept beantwoording voorzien. Zowel de
ingediende zienswijze als gewijzigde ambtelijke inzichten hebben geleid tot aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan.
 Argumenten
1.1 De zienswijzen moeten meegenomen worden bij de vaststelling van het bestemmingsplan
Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 30 zienswijzen ontvangen, voor de
volledigheid wordt verwezen naar de bijgevoegde zienswijze zoals opgenomen in bijlage 1 . De
ingediende zienswijzen zijn van een conceptbeantwoording in de “De Nota van Beantwoording
Zienswijzen (en Wijziging)” voorzien. Zie hiervoor bijlage 1. Er is zorgvuldig bekeken welke
aanpassingen aan het plan gedaan konden worden om aan de zienswijzen tegemoet te komen.
Hierdoor geeft een groot aantal zienswijzen aanleiding tot de aanpassing van het
ontwerpbestemmingplan. De volgende onderstaande wijzingen zijn onder andere doorgevoerd (voor
een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijbehorende “De Nota van Beantwoording Zienswijzen
(en Wijziging)”):
 Er wordt een aanduiding specifieke vorm van groen – calamiteitenroute’ opgenomen bij de
verlengde knibbelweg opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding is uitsluitend een
calamiteitenroute toegestaan.
 Ter plaatse van het voorziene zesde veld, wordt een aanduiding ’specifieke vorm van groen –
zesde veld’ opgenomen, waarbij ook de bijbehorende voorzieningen (ballenvangers, lichtmasten en
reclameborden) mogelijk worden gemaakt.
 Het noordelijke deel van de bestemming ‘Groen’ wordt voorzien van de aanduiding ‘specifieke vorm
van groen – buitensport’. Hier mogen gebouwen voor beheer en onderhoud worden gebouwd.
 De bestemming Sport wordt aangepast.
 Ter hoogte van de Wagenmaker worden enkele bouwvlakken en woningtypen aangepast.
 De watergang ten noorden van de Knibbelweg wordt bestemd tot ‘Water.
 De watergang ten zuiden van de Knibbelweg wordt bestemd tot ‘Water.
Met de bovenstaande wijzigingen wordt aan een belangrijk aantal punten van de ingediende zienswijze
tegemoetgekomen. Toch zijn er een aantal punten waar niet in mee gegaan kan worden. Het betreffen
onder andere de volgende punten (voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijbehorende
“De Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging)”):
 In verschillende zienswijzen worden alternatieve calamiteitenroutes aangedragen, echter uit
overleg met de veiligheidsregio is naar voren gekomen dat de calamiteitenroute over de
Knibbelweg noodzakelijk is.
 In verschillende zienswijzen wordt verzocht om het realiseren van extra parkeerplaatsen voor de
bestaande woningen aan de Knibbelweg. Vanuit verkeersveiligheid (en tevens op verzoek van
dezelfde indieners van zienswijze) wordt de Knibbelweg geen doorgaande route. Hierdoor
ontbreekt een verbinding met het plangebied en kunnen geen parkeerplaatsen voor deze
bestaande woningen binnen het plangebied gerealiseerd worden.
 In verschillende zienswijzen wordt gewezen op de impact van het plan op de aanliggende
woningen. Ontegenzeggelijk heeft de ontwikkeling impact op de woonsituatie van omwonenden.
Vooropgesteld moet worden dat met het voorliggende plan, naast onder andere, het
maatschappelijk belang van het realiseren van voldoende woningen, voldoende rekening is
gehouden met de private belangen van de nabijgelegen woningen en bedrijfsbelangen van
bedrijven. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn aanvullend nog extra aanpassingen
pagina 3 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
gedaan. Maar aangezien enkele omwonenden door de ontwikkeling het vrije uitzichtzicht gaan
verliezen, kan dit door omwonende ervaren worden ervaren dat er onvoldoende rekening wordt
gehouden met hun private belang. Het verlies van vrij uitzicht is echter inherent aan het realiseren
van woningbouw op deze locatie.
 De voetbalvereniging Groeneweg is van mening dat er onvoldoende parkeerplaatsen gerealiseerd
worden, zeker met het oog op eventuele groei en stelt voor om meer parkeerplaatsen te realiseren.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is echter gerekend met de parkeernormen zoals
opgenomen in de Nota Parkeernormen 2019, hieruit blijkt dat er ruimschoots voldaan wordt aan de
gestelde parkeernorm. Het realiseren van extra parkeerplaatsen is daarom niet noodzakelijk.
1.2 Er zijn ambtelijk aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan gedaan.
Gedurende de termijn van ter inzagelegging hebben gewijzigde ambtelijke inzichten geleid tot
aanpassingen van het plan. Deze wijzigingen zijn in de bijgevoegde “De Nota van Beantwoording
Zienswijzen (en Wijziging)” opgenomen. De volgende onderstaande ambtshalve wijzingen zijn onder
andere doorgevoerd, voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijbehorende “De Nota van
Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging)”.
Wijzigingen Regels:
 Aan het artikel 19.1.1 Parkeren wordt een instandhoudingsverplichting voor parkeervoorzieningen
op eigen terrein toegevoegd.
 Bij de bestemming Wonen wordt een overschrijding van de maximale goothoogte van woningen
toegestaan om architectonische verscheidenheid aan te kunnen brengen, mits deze overschrijding
niet meer dan 50% van de totale gevellengte betreft.
 Binnen de bestemming “Groen’ wordt water, in plaats van onderschikkend, nevenschikkend
toegestaan.
 Bij de bestemmingen ‘Groen’, ‘Sport’ en Verkeer-Verblijfsgebied worden voorzieningen van
openbaar nut en ondergrondse afvalinzameling opgenomen.
Wijzigingen Verbeelding:
 Er wordt een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – parkeren’ opgenomen.
 In het deelgebied Sportpark wordt de bestemming ‘Verkeer’ uitgebreid (zowel bij de voetbalvelden,
als bij de tennis- en padelbanen).
 In het midden van het deelgebied ‘Parkscheg’ komt de bestemming ‘Water’ te vervallen.
 Langs de verlengde Knibbelweg wordt het bouwvlak naar achteren verschoven.
Wijzingen Toelichting:
Het stedenbouwkundig Plan (bijlage 8) is aangepast om aan de wateropgave te voldoen, daarnaast zijn
enkele zeer kleine aanpassingen aan de positionering van woningen doorgevoerd. Ook is een
onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OO) aan de bijlagen toegevoegd, de uitkomsten van dit
onderzoek hebben geen effect op de uitvoerbaarheid van het plan. De toelichting wordt op
verschillende punten aangepast, om onder meer de bovenstaande wijzigingen te motiveren.
2.1 Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening
Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. Het plan is overeenstemming met het gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. Het
bestemmingsplan voldoet aan alle uitvoeringsaspecten en de milieutechnische eisen. Ten behoeve van
het bestemmingsplan is een verantwoording groepsrisico (A22.001767) opgesteld, met het vaststellen
van het bestemmingsplan wordt het groepsrisico aanvaardbaar bevonden. Uit de toelichting blijkt dat
het plan planologisch/juridisch haalbaar is.
pagina 4 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
3.1 Het stedenbouwkundigplan is aangepast en dient vastgesteld te worden.
Het ontwerp Projectboek Stedenbouwkundig Plan ‘De Swanla Driehoek’ heeft gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Naar aanleiding de ingediende zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan en de ambtelijke gewijzigde inzichten is het stedenbouwkundigplan
aangepast. Het aangepaste Projectboek Stedenbouwkundig Plan ‘De Swanla Driehoek’
((A22.001762)), zoals opgenomen in bijlage 8 moet worden vastgesteld.
4.1 Economische uitvoerbaarheid is op een andere wijze verzekerd
Voor het bestemmingsplan dient op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
een exploitatieplan te worden vastgesteld. Dit is niet noodzakelijk indien het kostenverhaal anderszins
is verzekerd. De Raad heeft bij het PRO 2021 een financieel kader vastgesteld voor dit project. Bij het
PRO 2022 is dit geactualiseerd. Dit betekent dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd en dat er
geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. De raad dient hier op grond van artikel 6 12, lid 2 Wro
een besluit over te nemen.
5.1 De Crisis- en herstelwet is van toepassing.
De Zuidplaspolder, en daarmee ook de realisatie van het voorliggend plan, is een in de Crisis- en
herstelwet aangewezen project. Dit heeft als voordeel dat de bestuursrechter binnen zes maanden na
afloop van de beroepstermijn (artikel 1.6 lid 4 Chw), uitspraak over een eventueel ingesteld beroep zal
doen. In de publicatie van de terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan en aan de
overlegpartners wordt deze toepassing kenbaar gemaakt.
 Kanttekeningen
1.1 De Knibbelweg wordt geen doorlopende (fiets)verbinding tussen de geplande nieuwbouwwijk
en de rest van Zevenhuizen
Bewoners hebben tijdens het participatieproces aangegeven dat het onwenselijk is om een doorgaande
(fiets)verbinding over de Knibbelweg te realiseren. Met betrekking tot dit onderwerp zijn ook enkele
zienswijzen ingediend. Aangezien het huidige wegprofiel van de huidige Knibbelweg niet breed genoeg
is om verkeersveilige verbinding te realiseren, voorziet het bestemmingsplan niet in een doorgaande
verkeersontsluiting op de Knibbelweg. Omdat de aansluiting op de Knibbelweg wel noodzakelijk is voor
bereikbaarheid van hulpdiensten in geval van calamiteiten wordt ter hoogte van de huidige beëindiging
van de Knibbelweg een afsluitbaar hek geplaatst.
Beoogd effect
Een actueel juridisch – planologisch kader voor de ontwikkeling van verschillende sportvoorzieningen en
een woonbuurt vaststellen.
Wettelijk kader
 Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
 Artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht.
 Artikel 6.12 Grondexploitatie
Beleidskader
 Omgevingsvisie Zuidplas 2040;
 Woonvisie 2025
 Nota Parkeernormen gemeente Zuidplas;
 Welstandsnota Zuidplas 2015
Financiën
pagina 5 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
De Raad heeft bij het PRO 2021 een financieel kader vastgesteld voor dit project. Bij het PRO 2022 is
dit geactualiseerd. De economische uitvoerbaarheid is daarmee ondervangen. Wel is er ook voor dit
project sprake van een financieel risico als gevolg van de stijgende bouwprijzen. Deels kunnen we deze
opvangen doordat we van de provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend hebben gekregen uit de
knelpuntenpot. Bij de herziening per 1 januari 2023 zal voorgesteld worden om het eventuele extra
tekort te dekken uit de Reserve Grondexploitaties, waardoor de economische uitvoerbaarheid
gewaarborgd blijft.
Communicatie / participatie
Het project is met direct omwonenden en belangstellende doorgesproken. Daarnaast is er een
klankbordgroep en een bewonersvertegenwoordiging waarmee intensief is gesproken. Naar aanleiding
van opmerkingen is het plan op verschillende punten gedurende de voorbereiding aangepast. Een van
de bewoners is niet tevreden over de aanpassingen. Deze bewoner wil dat er een bredere groenstrook
tussen zijn woning en de ontwikkeling aangehouden wordt. Hiervoor is echter geen ruimte in het plan.
Tijdens de laatste informatieavond (29 november 2021) van De Swanladriehoek is het laatste
stedenbouwkundig plan gedeeld. Dit stedenbouwkundigplan is over het algemeen goed ontvangen,
maar desondanks zijn toch een groot aantal zienswijzen op het plan ingediend.
Aanpak
Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage
worden gelegd. Het besluit tot vaststelling zal worden gepubliceerd in het Hart van Holland, het
Gemeenteblad en op de website van de gemeente Zuidplas. Beroep kan worden ingesteld door
degenen die een zienswijze hebben ingediend, door belanghebbenden die kunnen aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te
stellen en door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen die ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Als geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan
na de ter inzage termijn onherroepelijk. Het beeldkwaliteitsplan hoeft alleen gepubliceerd te worden in
de lokale kranten en ter inzage te worden gelegd. Er is geen beroep mogelijk tegen het vastgestelde
beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de Welstandsnota.
Bijlagen
1. Nota van beantwoording zienswijzen (en wijziging) Bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in
Zevenhuizen’ (A22.001755)
2. Zienswijzen geanonimiseerd (A22.001756)
3. VERTROUWELIJKE BIJLAGE persoonsgegevens indieners zienswijze Bestemmingsplan
‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ (A22.001757)
4. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Verbeelding (A22.001758)
5. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Regels (A22.001759)
6. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Regels, Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten
(A22.001760)
7. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting (A22.001761)
8. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 1, Projectboek
Stedenbouwkundig Plan (A22.001762)
9. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 2. Verkennend
bodemonderzoek (A22.001763)
10. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 3. Geluidbelasting weg- en
railverkeer (A22.001764)
11. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 4. Quickscan externe
veiligheid (A22.001765)
pagina 6 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
12. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 5. Externe veiligheid
buisleidingen (A22.001766)
13. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 6. Verantwoording
groepsrisico (A22.001767)
14. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 7. Notitie luchtkwaliteit
(A22.001768)
15. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 8. Quickscan flora en fauna
(A22.001769)
16. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 9a. Memo AERIUSberekening
(A22.001770)
17. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 9b.
AERIUS_bijlage_Gebruiksfase (A22.001771)
18. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 10. Verkennend
archeologisch bureauonderzoek (A22.001772)
19. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 11. Inventariserend
archeologisch onderzoek (A22.001773)
20. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 12. Preadvies
archeologieduurzaam bouwen Swanlalocatie (A22.001774)
21. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 13. Rapportage
Gebiedsontwikkeling Zevenhuizen Noord (A22.001775)
22. Bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen, Toelichting, Bijlage 14. Risicoanalyse
Ontplofbare oorlogsresten (A22.001776)
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
J.F. Weber, R.C.L. Heijdra
Burgemeester gemeentesecretaris
pagina 7 van 7
onderwerp
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen
registratienummer
R22.000060
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Zuidplas;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022;
gelet op artikelen van 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht;
besluit:
1. De Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) van het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek
in Zevenhuizen’ (A22.001755) vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’
(NL.IMRO.1892.BpSwanlaZhn-Va01) gewijzigd vast te stellen;
3. Het Projectboek Stedenbouwkundig Plan ‘De Swanla Driehoek.’ (A22.001762) gewijzigd vast te
stellen;
4. Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6 4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen;
5. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18/10/2022
De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,
M.L. Engelsman J.F. Weber

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden