HomeNesselande INFO nieuwsInteressant verslag-agenda vergadering klankbordgroep Nesselande van januari 2007

Interessant verslag-agenda vergadering klankbordgroep Nesselande van januari 2007

Polders Vijfde Dorp Nesselande bouw

Klankbord Nesselande11 Januari 2007 is er gemeentelijk overleg met de Klankbordgroep geweest. Arnout heeft daar de belangen van de leden van de vereniging behartigd. In dit stuk is de agenda van de vergadering opgenomen. Arnout heeft voorgesteld het Korfoepad tussen de Kretalaan en de Mallorcastraat vervroegd te laten verwijderen en als het park aan te laten leggen. Tot de mallorcalaan zal het Korfoepad vanaf het metroeiland dan opengesteld moeten worden. Ook heeft Arnout gevraagd aandacht te besteden aan de verlichting van de bruggen over het Rietveldpark, het Korfoepad en het onlangs geopende deel van de Laan van Avandgarde. Met name de middelste rotonde is slecht verlicht. Tenslotte heeft hij voorgesteld om op de agenda van de volgende vergadering het afvalbeleid van de ROTEB op te nemen.

Hieronder treft u de hele agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 2 november 2006. (bijgevoegd; ter vaststelling)

3. Mededelingen.

– Maatschappelijke voorzieningen : stand van zaken ter vergadering

– Zie bijgevoegde samenvatting uit de analyse wijkveiligheid

4. Bestemmingsplan

2 e Herziening bestemmingsplan/Oeverpark

De startnotitie voor de MilieuEffectRapportage (MER) zal binnenkort ter inzage worden gelegd.

Het eerder verspreide bezwaarschrift tegen grondwerk in het Oeverpark is door DB ongegrond verklaard; zie bijgevoegd besluit.

5. Verkeer en vervoer.

Hoofdontsluiting

– De aansluiting op de Hoofdweg is op 20 december geopend.

– Opening van de Laan van Magisch Realisme geschiedt op 11 januari en wordt door de BOZ opgeluisterd door het planten van een treurwilg langs de Carel Willinksingel.

Er wordt nog gestudeerd op een goede wijze van handhaving van het in te stellen vrachtwagenverbod.

– De Wollefoppenweg wordt op 15 januari afgesloten. Tegen het betreffende verkeersbesluit kan nog t/m 16 januari bezwaar worden aangetekend; dit is inmiddels gebeurd door Stichting Belangengroep Oud Verlaat (bijgevoegd)

Verwijsborden naar Nesselande en dan met name voor vrachtverkeer

De bebording nabij de afslagen van de A-20 (Alexander en Nieuwerkerk) wordt aangepast op de ontwikkeling van Nesselande. Details ter vergadering.

Verkeersmaatregelen Lintwegen

Er vindt nog overleg plaats tussen Politie en verkeerskundigen dS+V over de voorgestelde 30 km-maatregelen op de Wollefoppenweg en Bermweg/ Onderweg, mede n.a.v. opmerkingen vanuit de werkgroep Linten van het Platform over de wenselijkheid van deze maatregelen.

Fietspad tussen Haag en Park en de Cole Porterstraat

DB heeft besloten om af te zien van de aanleg van het pad.

Herprofilering Brandingdijk

Het is de bedoeling om begin februari een bewonersavond te houden over het ontwerp en de wijze van uitvoering. I.v.m. noodzakelijke voorbereidingstijd kan uitvoering pas geschieden vanaf september 2007.

Afsluiting Korfoepad / bouwrouting bij bouw van het centrum

Afsluiting van het grootste deel van het Korfoepad voor autoverkeer staat gepland voor april. Vanwege de bouwwerkzaamheden aan het centrum en de ruimte die daarvoor nodig is kan de Cypruslaan voorlopig niet over de volledige breedte worden aangelegd ter hoogte van de blokken D (Thuishave) en E (Woonbron). Ter hoogte van blok F (Kristal) kan alleen het trottoir aangebracht worden. Gemeentewerken stelt voor om het deel van het Korfoepad ter hoogte van de blokken D en E tijdens de bouw van het centrum open te houden voor autoverkeer zodat er voldoende garantie kan worden gegeven voor de bereikbaarheid. De totale bouwrouting rond de bouw van het centrum wordt nog uitgewerkt.

Bebording metroeiland

N.a.v. de afspraak in de vorige vergadering kan worden gemeld dat de bebording in overleg met Politie zal worden aangepast.

6. Ontwikkeling van de deelgebieden.

Deelplan 1/Waterwijk

– DB heeft bijgevoegd besluit genomen n.a.v. bezwaren van projectontwikkelaar Circumflex tegen de weigering bouwvergunning voor 9 woningen Agata de Bruynkade. Er vindt overleg plaats over een aanpassing van het plan.

– de Randvoorwaardennota en Welstandsparagraaf voor de projectmatige kavels, die in uw vergadering van 2 november zijn besproken, worden in aangepaste vorm in procedure gebracht.

Deelplan 2

Problemen met parkeren Cypruslaan-oost: binnenkort zal een overleg met de betrokken bewoners worden belegd.

Problemen met haagstroken: zie bijgevoegde brieven; laatste ontwikkelingen ter vergadering.

Deelplan 3

T.a.v. de parkeersituatie rond de Cesar Domelastraat kan gemeld worden dat Woonbron nog geen besluit heeft genomen over het aanpassen van de parkeergarage.

Aan DB zal worden voorgesteld om –zodra de parkeergarage in gebruik is- voor de grasklinkerparkeerplaatsen een blauwe zone in te stellen, met een maximale tijdsduur van 3 uur. De inrichting van de stroken zal worden aangepast door ze beter af te schermen van de stukken verharding die niet als parkeerplaats bedoeld zijn.

Deelplan 4/Centrum

Start bouw van de blokken A, B en C (winkelcentrum c.a.) staat gepland voor ± 1 april 2007. Bouwvergunning is verleend.

Toelichting ter vergadering over een aantal aanvullende voorzieningen en wijzigingen zoals gedeeltelijke overkapping van het plein en inrit parkeergarage.

De deelgemeente beraadt zich nog over de afwerking en kleur van de kozijnen van blok D (“Thuishave”), omdat er een negatief advies van de Welstandscommissie ligt t.a.v. de huidige situatie.

Deelplan 6

6.1: zie bijgevoegd besluit over de 19 e uitwerking en bijgevoegde reactie van dhr. en mevr. Van Haren.

6.3: ter inzagelegging van het bouwplan Kindcluster II heeft geen bedenkingen opgeleverd; er vindt nog overleg plaats over de vergroting van de sportzaal.

Deelplan 7

De bouw van de woningen langs het Rietveldpark is gestart.

Deelplan 8

2 bouwplannen van Bouwfonds in 8.1. gaan m.i.v. 11 januari ter visie.

Deelplan 9/bedrijfsterrein

Er wordt gewerkt aan een uitgifteplan (welk soort bedrijven geniet de voorkeur), een uitwerking van het bestemmingsplan en een welstandsparagraaf.

Tevens wordt voorgesteld om in de 3 e herziening van het bestemmingsplan de mogelijkheid tot de vestiging van perifere detailhandel te verruimen; dit zou dan mogelijk worden gemaakt op de kavels ter weerszijden van de Laan van Avant-Garde.

7. Buitenruimte.

Rietveldpark

De aanpassing van de ecologische verbinding onder de A-20 zou gerealiseerd moeten zijn.

Samenvoeging Zevenhuizerplas

De Provincie heeft besloten dat de dam tussen de beide plassen mag worden verwijderd. Ter vergadering zal worden gemeld hoe de planning er uit ziet.

Hondenbeleid

Tegen DB-besluit over uitlaatplaatsen en losloopgebieden is geen beroep ingesteld. De betreffende borden zijn geplaatst. Hondenbezitters hebben verzocht om snelheidsremmende maatregelen op het Korfoepad, omdat gebruik van het losloopgebied nu gevaar oplevert door (hard) langsrijdend verkeer.

8. Planning/afspraken voor het vervolg.

Voorstel volgende vergadering: ter vergadering afspreken.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular