HomeActiviteiten Nieuws NesselandeVerslag eerste bijeenkomst klankbord Maatschappelijke Opvang Nesselande

Verslag eerste bijeenkomst klankbord Maatschappelijke Opvang Nesselande

Tijdens de eerste vergadering van het klankbord Maatschappelijke Opvang Nesselande(de opvang van daklozen per 2010)van 31 mei 2007 zijn onder andere bevindingen en vragen van de omwonenden van Haag en Park behandeld. Op 11 juli 2007 is er een tweede vergadering geweest.

Verder zijn de bewoners van Haag en Park bezorgd over het rondhangen van de toekomstige bewoners van de opvang. Zij zijn bang dat de bewoners rondhangen in de tuin aan de straatzijde en gaan dwalen door de wijk. Dat zorgt voor een negatieve uitstraling. Zij vragen zich af wat de organisatie gaat doen om dit te voorkomen. De bewoners van de wijk willen weten wie er in het wooncomplex wonen, zodat ze de bewoners ook kunnen herkennen als hun buren. Daarnaast hebben de bewoners angst dat het wooncomplex een aanzuigende werking heeft op verslaafden, waardoor er verkeerd publiek rond het complex rondhangt.


Hieronder het gehele verslag


Verslag 1e bijeenkomst klankbordgroep Maatschappelijke Opvang Nesselande
Donderdag 31 mei 2007

Aanwezig: Jan Noeverman, dagelijks bestuur deelgemeente (voorzitter),
Waheeda Dahoe, deelgemeente Prins Alexander (afdeling Communicatie)
Gerard Kastelein, deelgemeente Prins Alexander (afdeling Communicatie)
Cees Vos, deelgemeente Prins Alexander (sector ROB)
Erik Pot, deelgemeente Prins Alexander (sector ROB)
Wout Boer, Politie (wijkteamchef Alexander Noord)
Aris van der Meer, Politie, buurtagent Nesselande
Wim Straasheim, GGD Rotterdam
Alex van Vliet, Leger des Heils
Jan Lemmers, Wonio
Myranda Mulder, opbouwwerk Sonor
Anja van der Laan, Brede School Nesselande
Voorts zijn 23 bewoners aanwezig (presentielijst bijgevoegd)

Notulist: Irma Lit (Notuleerservice Nederland)

1. Opening

De voorzitter opent de bijeenkomst om 19.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De klankbordgroep Maatschappelijke Opvang Nesselande wordt opgericht om de voorziening die de deelgemeente in Nesselande wil realiseren, op een goede manier in te bedden in de wijk. Daarnaast wil de deelgemeente met de klankbordgroep afspraken maken over het functioneren van de voorziening in relatie tot de omgeving. Het bestuur van de deelgemeente vindt de inbreng van de bewoners daarbij erg belangrijk en vindt dat de opvang de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners niet mag aantasten. Het doel van deze bijeenkomst is om daarover met de bewoners en deskundigen te praten.

De voorzitter deelt mee dat deelname aan de klankbordgroep niet inhoudt dat deze groep geen gebruik mag maken van de beroep- en bezwaarprocedures die eventueel op een later moment volgen.

2. Voorstelronde
De aanwezigen stellen zich voor. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de volgende organisaties:
– deelgemeente Prins Alexander;
– Leger des Heils;
– GGD Rotterdam;
– politie;
– bewoners;
– Opbouwwerk;
– Wonio
– Brede School Nesselande.

3. Inleiding
Toelichting op de agenda en wijze van verslaglegging
De bijeenkomsten van de klankbordgroep worden genotuleerd en gepubliceerd op de website van de deelgemeente en Wonio.
Een journalist van het AD (editie RD) heeft verzocht bij de toekomstige bijeenkomsten van de klankbordgroep aanwezig te mogen zijn. De voorzitter peilt de meningen over aanwezigheid van een journalist bij toekomstige klankbordbijeenkomsten. Besloten wordt om deze vraag even te laten bezinken en aan het einde van de vergadering hierover een besluit te nemen.

Voorstel werkwijze klankbordgroep
De bedoeling is om met elkaar afspraken te maken waarbij de deelgemeente verantwoordelijk is voor de inpassing van de voorziening. Het vertrekpunt is de inbreng van de bewoners. Om goede afspraken te kunnen maken is deze inbreng van essentieel belang. De voorzitter stelt voor om vanavond de zorgen en vragen van de bewoners te inventariseren. Voor de volgende bijeenkomst worden deze zorgvragen gerubriceerd en samen met de klankbordgroep wordt bepaald welke onderwerpen met voorrang behandeld worden. Voorgesteld wordt om vanavond ook niet inhoudelijk op elkaars reacties in te gaan. Een groep bewoners heeft inmiddels een concept-convenant gemaakt en toegestuurd. Dit document kan in een later overleg onderwerp van bespreking zijn.

De klankbordgroep is samengesteld uit bewoners uit Haag en Park, andere bewoners die zich hebben aangemeld via Wonio, vertegenwoordigers van de deelgemeente, GGD, politie, Leger des Heils, Opbouwwerk en Wonio (als vertegenwoordiger van de wijk). Wonio koppelt de informatie terug naar de wijkbewoners en vormt geen aparte groep binnen de klankbordgroep.

4. Inventarisatie van de gevreesde knelpunten rondom de woonvoorziening in relatie tot de wijk
De voorzitter doet een ordevoorstel ter bespreking van dit punt. De aanwezigen inventariseren in tien minuten voor zichzelf een aantal vragen. Daarna worden deze plenair gedeeld. Het doel is om de zorgen en de vragen zo concreet mogelijk te formuleren.

De bewoners van Haag en Park hebben vragen over de uitstraling van het wooncomplex. Zij maken zich zorgen over het uiterlijk van het complex en de aangrenzende tuin en het onderhoud ervan. De bewoners zijn van mening dat het gebouw architectonisch moet passen bij Haag en Park.

Verder zijn de bewoners van Haag en Park bezorgd over het rondhangen van de toekomstige bewoners van de opvang. Zij zijn bang dat de bewoners rondhangen in de tuin aan de straatzijde en gaan dwalen door de wijk. Dat zorgt voor een negatieve uitstraling. Zij vragen zich af wat de organisatie gaat doen om dit te voorkomen.
De bewoners van de wijk willen weten wie er in het wooncomplex wonen, zodat ze de bewoners ook kunnen herkennen als hun buren. Daarnaast hebben de bewoners angst dat het wooncomplex een aanzuigende werking heeft op verslaafden, waardoor er verkeerd publiek rond het complex rondhangt.
De bewoners vragen om een meldpunt waar zij problemen kunnen melden en informatie kunnen krijgen over overtredingen van bewoners en informatie over handhaving. Zij willen weten wat de criteria voor overtredingen of overlast zijn, zodat met elkaar gecontroleerd kan worden of de afspraken worden nagekomen.
De bewoners vragen zich af in hoeverre de deelgemeente hun opmerkingen serieus neemt. Zij maken zich zorgen over de waardedaling van hun woning en vragen om (financiële) compensatie als dat het geval is.

Een andere bewoner vraagt naar de evaluatie van het wooncomplex. Zij zou graag het succes van de voorziening willen evalueren en afspraken willen maken als niet aan de gemaakte afspraken wordt voldaan.
De meldingen over overlast zouden op een centraal punt moeten binnenkomen.

Het is een zorgpunt dat het complex op een prominente plek in de wijk komt te liggen, waar schoolkinderen voorbijkomen. De bewoners zijn bezorgd dat de kinderen op weg naar school en terug naar huis lastiggevallen worden. Het kan ook zo zijn dat kinderen de bewoners van het complex prikkelen waardoor de bewoners de kinderen overlast bezorgen of aan kinderen een verkeerd voorbeeld geven door te gaan rondhangen. Groepsvorming door bewoners en bezoekers van het complex in of rond het complex kan ook beangstigend zijn voor volwassenen.

Eén van de bewoners vraagt naar de bevoegdheden van politie als het gaat om optreden naar bewoners van het complex en bij drugsdealers die zich in de omgeving van de voorziening ophouden. De bewoners vragen zich af of het politiekorps voldoende capaciteit heeft om in deze omgeving op te treden en te handhaven.
Eén van de bewoners spreekt over een verkeerd beeld van de wijk Nesselande, dat veroorzaakt wordt door fouten in de ruimtelijke ordening. Daardoor is er een optelsom van problemen ontstaan. De bewoner doet een beroep op het bestuur om een pas op de plaats te maken met het invullen van de ruimtelijke ordening: er zijn al te veel sociale huurwoningen in de wijk.
De bewoners willen graag dat de rust in de wijk bewaard blijft. Er moet een goede balans zijn tussen de verschillende categorieën woningen. Juist omdat er al problemen in de wijk zijn, wordt het imago van een voorziening voor maatschappelijke opvang slechter. Deze spreker vindt een aantal uitspraken van het dagelijks bestuur wel positief, zoals het verbod op drugsgebruik in de voorziening.
De psychische gesteldheid van de bewoners wordt wel als zorgpunt gezien, met nadruk op de antecedenten. De angst is dat mensen terugvallen in hun psychische problemen of op dezelfde voet verder gaan. De bewoner zou graag willen weten welke psychische of psychiatrische stoornissen deze bewoners hebben. De mate van zelfredzaamheid zou nader gedefinieerd moeten worden (doelgroep definiëren).
De bewoners hebben angst dat de begeleiding van de bewoners na verloop van tijd verslapt. Gesteld is dat de bewoners in het eerste halfjaar 24 uur per dag worden begeleid. Mensen kunnen na een halfjaar uitstromen; de bewoners maken zich zorgen dat door de veranderende samenstelling van de groep de problematiek toeneemt.
De vraag is wat er na het eerste halfjaar gebeurt. De zorg is dat de instroom over een jaar verandert en dat het pand na verloop van tijd wordt uitgebreid, zodat er meer dan twaalf tot vijftien mensen kunnen wonen.
Vervolgens wordt gesproken over de herkomst van de bewoners: de bewoners hebben zorgen dat de voorziening niet voor Rotterdammers bestemd is, maar dat de bewoners afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Dordrecht.

Een ander zorgpunt is de parkeerproblematiek bij de voorziening.

Eén van de bewoners vraagt naar de dagbesteding van de bewoners en of zij naar hun werk gaan. Als dat niet het geval is, dan zijn de bewoners bezorgd over rondhangen. De dagbesteding moet zinvol zijn. Bovendien vraagt men zich af op welke wijze overtredingen gesignaleerd worden als de begeleiding niet meer 24 uur per dag aanwezig is.

Een algemeen zorgpunt van de aanwezigen is dat het volgende deelgemeentebestuur andere ideeën over deze opvang heeft. Hier wordt meteen aangegeven dat die kans klein is, omdat het te sluiten convenant juridisch bindend is. Het convenant wordt ondertekend door betrokken instanties en die zijn gehouden aan de afspraken. De bewonersorganisatie zou ook kunnen meetekenen. Individuele bewoners niet, omdat zij zich dan individueel juridisch binden aan het contract.

Eén van de aanwezigen is geruime tijd deelnemer van de algemene klankbordgroep Nesselande geweest. Hij vond de invloed van de bewoners daarin slechts minimaal. Daarom uit hij zijn zorgen over de effectiviteit van de afspraken die in deze klankbordgroep worden gemaakt.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de ervaring is dat de inbreng van de bewoners in andere klankbordgroepen altijd zeer serieus is genomen. De bewoners voelden zich verder ook serieus genomen. Het is de intentie van het dagelijks bestuur om de aanwezigen van vanavond serieus te nemen. Dat is ook belangrijk voor het vervolg van het proces. Het is belangrijk om met betrokken partijen bij elkaar te zitten en te komen tot een goede politieke besluitvorming. Er zijn goede ervaringen van andere plekken waar deze voorzieningen nu operationeel zijn. Er worden voorbeelden gegeven van andere projecten. De intentie van het dagelijks bestuur is om de zorgen van de bewoners weg te nemen en het proces succesvol te laten verlopen.
Op de vraag of er een objectieve kwaliteitstoets van het proces gaat plaatsvinden wordt vanuit het bestuur aangegeven dat er binnen de deelgemeente geen kwaliteitsnormen voor dit soort processen bestaan en ook geen toetsingscriteria. Er bestaat wel een zwaar juridisch getoetst modelconvenant. De manier waarop deze aanpak in Rotterdam wordt vormgegeven, is een voorbeeld voor andere grote gemeenten. Men vindt dat het Rotterdamse model voor het realiseren van 24 voorzieningen een voorbeeld is waar andere grote gemeenten van kunnen leren.

Gevraagd wordt naar de invloed van de deelgemeenteraden en de fracties. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de afspraken rond deze voorziening een bevoegdheid van het dagelijks bestuur zijn.

Eén van de aanwezigen vraagt naar de wijze waarop de openheid over de bewoners van de voorziening zich verhoudt tot de privacy van de bewoners. Het wettelijk kader wordt uiteraard gehanteerd. De voorzitter wijst de klankbordgroep erop dat de openheid over de bewoners van de opvang beperkt is tot dat wat de Privacywet toelaat. Dit betekent dat er slechts beperkt iets over het intern functioneren kan worden bepaald.

Gevraagd wordt naar de haalbaarheid om het project in 2009 gerealiseerd te krijgen De voorzitter bevestigt dat we die termijn moeten kunnen halen. De deelgemeente besloot de bewoners vanaf het moment dat de locatiekeuze bekend was te betrekken bij het proces. De informatielijnen zijn daardoor kort.
De voorzitter zal de algemene signalen over de wijk, die niet direct een relatie hebben met de opvang, overbrengen naar de algemene klankbordgroep Nesselande.

De zorgen die vanavond gedeeld zijn, worden gegroepeerd en in de volgende klankbordbijeenkomst besproken. De bedoeling is in de volgende bijeenkomst prioriteiten toe te kennen aan de zorgpunten op de lijst. Aan de hand daarvan zullen de zorgpunten vervolgens in volgorde van prioriteit geagendeerd worden voor volgende klankbordgroepbijeenkomsten, zodat per onderwerp concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Aanvullende zorgpunten kunnen alsnog ingediend worden via e-mail: info@prinsalexander.rotterdam.nl. Er wordt gevraagd om een specifiek e-mailadres voor dit project te openen.

5. Mededelingen en rondvraag
Vanuit de deelgemeente wordt aangegeven dat OBR opdrachtgever is voor het bouwplan. Het Leger des Heils wordt huurder en gebruiker. Overwogen wordt om voor de opvang één van de drie architecten van Haag en Park te vragen een ontwerp te maken. In de volgende vergadering wordt dit onderwerp geagendeerd.

Over de aanwezigheid van een journalist bij de overleggen bestaat een aantal bezwaren. Een aantal mensen denkt dat er door sommigen minder vrijuit zal worden gesproken; anderen vrezen dat een journalist wellicht zaken uit z’n verband zal lichten. Besloten wordt om niet in te gaan op het verzoek van het AD. Dit wordt teruggekoppeld aan het AD.
In de notulen worden geen namen van bewoners vermeld.

Gevraagd wordt om een vergaderschema op te stellen. Het concept-schema wordt bij de volgende vergaderstukken gevoegd.

6. Maken van voortgangsafspraken en plannen datum volgende bijeenkomst
Besloten wordt om over zes weken, op 11 juli 2007 om 19.30 uur, een nieuwe bijeenkomst te plannen in de Brede School Nesselande. De notulen en de zorgpuntenlijst worden ruim anderhalve week voor de volgende bijeenkomst verspreid. Het voorstel is om in een volgend overleg, naast het toekennen van prioriteiten in de zorgpunten, nader in te gaan op het definiëren van de doelgroep.

7. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst naar deze vergadering en voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering om 22.00 uur.