HomeNesselande INFO nieuwsDeadline Vijfde Dorp; omgeving Nesselande wordt klem gezet #A20 #A12 #N219

Deadline Vijfde Dorp; omgeving Nesselande wordt klem gezet #A20 #A12 #N219

 

Vijfde Dorp kaart
Vijfde Dorp kaart

Half mei een deadline waar het gaat om duidelijkheid rondom de bouw van het Vijfde Dorp in Zuidplas. Zie hier het dossier dat Nesselande.INFO door de jaren heen heeft opgebouwd. Kort na het “akkoord” verdween de verantwoordelijke wethouder uit de raad van Zuidplas. Daarbij maakte hij vooral duidelijk dat de N219 niet verbreed kan worden uit kostenoverwegingen. Ook is er geen infrastructuur die het in- en uitrijden van de wijk Nesselande ontziet in de komende filevorming rondom de Rotterdamse wijk. 

In de petitie die onlangs is gestart om helderheid te krijgen aangaande plan Vijfde Dorp wordt aangehaald dat er vanuit (de gemeente) Rotterdam weinig interesse/actie is in opkomen van de belangen van Nesselande (en Prins Alexander) de files en vernauwingen niet nog erger te maken, klik hier.

De procedure van beoogde masterplan, de spontane switch van 4000 naar 8000 woningen en het povere inzicht aangaande een verkeers- en mobiliteitsplan rondom de bouw van het Vijfde Dorp, doet de gemoederen bezig houden rondom de drukke polders van Zuidplas die plakken aan Nesselande. Daarbij botst de visie 'Masterplan Vijfde Dorp' met het aanwezige participatiedocument dat moet luisteren naar de wensen van de inwoners van Zuidplas, zie onze eerdere uiteenzetting in dit artikel. Nu de lokale VVD in Zuidplas ook vreest voor grote problemen voor het autoverkeer,  lijkt de impasse compleet. Opmerkelijk is ook het feit dat letterlijk argumenten uit onze plan- documentanalyse zijn ingebracht in de digitale vergadering van 22 april 2021.  Het effect van Nesselande is direct zichtbaar (zie afbeelding beneden, bron ROYAL HASHKONINGDHV, nota voorstel gemeenteraad Zuidplas 2021); zo zal de Zuidplasweg niet zijn bestendigd tegen de enorme filedruk vanuit het Vijfde Dorp en zal de rotonde einde Brandingdijk Nesselande zelfs bij een t-kruising niet volstaan. Ook de rotonde richting de A20 zal de filedruk niet aankunnen. Kort door de bocht gezegd zal dit in de ochtend en avond voor een ellendige spits en filedruk zorgen waarbij (vooral in de eerste jaren van de bouw Vijfde Dorp) veel verkeer hun wil zal gaan vinden via dijkweggetjes en meer sluiproutes. Het is ook aannemelijk dat er verkeer vanuit de A12 lange tijd door het nieuwe dorp zal rijden op weg naar de A20. Als wij de verkeers-reproductieruns door rekenen zal het in de spits bijna onmogelijk worden om vanuit midden Zevenhuizen naar de A20 (richting Rotterdam) te reizen. Twintig jaar lang bouwen brengt al verkeersproblemen met zich mee Voor de bouw van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder is zeker twintig jaar sprake van bouwverkeer over de wegen in de regio Zuidplas-Nesselande-Waddinxveen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat weggebruikers - en bewoners - van het gebied rondom het beoogde Vijfde Dorp - dat wellicht onder de naam 'Zuidplasveen' doorgaat - moeten daar rekening mee houden. Begin april 2021 is duidelijk geworden dat er geen visie ligt om de N219 te gaan verbreden op een korte termijn. Berekeningen zouden dit niet noodzakelijk maken. Dit is merkwaardig gezien de filedruk die op het traject N219-A12 dagelijks wordt meegemaakt, zelfs in een coronaperiode. VVD-raadslid Hordijk - die zich ook met de verhuizing van VV Groeneweg bezighoudt - geeft nu ook aan de ongelijkvloerse kruising, die staat gepland bij de Middelweg naar de N457, niet voldoend is. Deze is ter sprake gekomen tijdens een eerder bewonersoverleg als de ultieme oplossing voor verkeersproblemen. Openbaar vervoer is niet voldoende De economische visie draait en in de genoemde raadsvergadering vreest nu ook de VVD, CDA en D66 dat openbaar vervoer en fietspaden al het extra verkeer niet kunnen opvangen. In het beste geval zou dit een politiek spel moeten zijn om toch te voorzien in een metrohalte en/of treinstation anders dan alleen een beoogd bushalte 'Vijfde Dorp'. De A20 en omringende plekken worden vergeten Bij bestudering van de verslagen, de plannen, de economische visies, het masterplan en vitale participatieplan, menen wij van Nesselande.info dat het verkeer vanuit de richting Vijfde Dorp naar de A20 - dat in de voorlopige plannen via de N219 langs Nesselande geleid wordt - niet wordt meegenomen. De aansluiting van het Vijfde Dorp op de N219 is met een 2x2 en zelfs 2x3 baan niet op tempo richting de A12 (A20) te helpen. Opvallend is dat in de stukken waarin berekeningen worden toegelicht - en die Nesselande.info heeft weten te verzamelen - het knelpunt Nesselande Brandingdijk - Zuidelijke Dwarsweg niet wordt meegenomen. In een latere variant uit begin 2021 zien wij dat Zuidplas het Vijfde Dorp net voor deze drukke kruising wil aansluiten. Nog opmerkelijker is dat het vertrekpunt een verkeersonderzoek (filedruk) is uit 2019 dat door het jaar 2020 heen is ge-upgraded naar een calculatie die voor 2040 zou moeten gelden. Deze zogenoemde reproductieruns, uitgevoerd door Royal HashkoningDHV, zijn dus in een periode van massaal thuiswerken gedaan, waarbij de N219 opvallend rustig was. Ook zijn de bewegingen vanuit Koningskwartier (tot 2024 komen daar in totaal 1400 woningen) niet genoemd in de bewegingen die het aantal verplaatsingen moeten berekenen en daarmee de vertraging in reistijd tijdens de spits. Het lage gebied wordt gezien als risicogebied Vanuit Den Haag is er meerdere malen gemeld dat het bouwen zo een 6 meter onder NAP een risico met zich meebrengt. De Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland; het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag noemde in 2007 de Zuidplaspolder een ongunstige locatie voor investeringen. Zij meldde in 2007 al: HET OVERSTROMINGSRISICO KOMT VANUIT DE HOLLANDSE IJSSEL EN DE GOUWE. Zo meldt het citaat uit hun rapport. Veel planners en waterbeheerders geven aan dat de bouwlocatie discutabel is vanwege overstromingsgevaar en wateroverlast. Vooral de stijging van de zeespiegel heeft bij veel bewoners van Zuidplas voor extra vragen gezorgd. Uit de presentatie van het masterplan blijkt dat dit volgens de gemeente niet terecht is. Het masterplan is nog geen bestemmingsplan De plannen voor de Zuidplaspolder zijn al lang omstreden; de Raad van State heeft in 2020   twee nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente vernietigd omdat deze te weinig rekening hielden met de belangen van de tuinders in het gebied. Vooral de haast die Zuidplas wil maken, doet veel wenkbrauwen fronzen. Het plan is een masterplan voor het gebied en dit moet later nog omgezet worden in nieuwe bestemmingsplannen. Het masterplan is een richtlijn voor de plannen; als er concrete plannen gemaakt worden kunnen partijen naar de rechter stappen als ze het er niet mee eens zijn. Er is bij de Tochtweg reeds een actiecomité  gestart tegen de bouw en voor het verleggen van de N219. Het zijn niet de woningen, het is de enorme filedruk die zal ontstaat en de magere N219 die momenteel (april 2021) al niet voldoende is en voor lange files in de spits zorgt. De in dit artikel reeds eerder aangehaalde 'verkeerseffec-testen' komen dan ook onwerkelijk over; het gaat dan vooral om de zogenoemd reproductieruns die Royal HashkoningDHV heeft gedraaid in de coronaperiode en zouden aantonen dat zelfs bij 8000 woningen en zo een 15.000 nieuwe bewoners die filedruk acceptabel zou zijn. De enige logische oplossing is dat de N219 een stuk bredere wordt en er meer ontsluitingen naar de A12/A20 komen. Voor het Vijfde Dorp zou een logische uitweg de Middelweg bij Moordrecht zijn. Dit zou ook het eerste stuk zijn waar gebouwd gaat worden. Verkeersmeting gedaan in periode van corona en massaal thuiswerken Opmerkelijk bij dit onderzoek is het feit dat de ochtendspits hier 8 uur begint; daar waar de Zuidplasweg en N219 reeds vanaf 7 uur in een spitsmodus bevinden, net als de avondspits die volgens het onderzoek (gedaan in coronatijd) al om 18 uur zou stoppen, waar in werkelijkheid de genoemde wegen tot 19 uur in filemodus staan. De genoemde vergadering benoemt twee beoogde aansluitingen vanuit het Vijfde Dorp op de N219, dat overduidelijk voor een infarct zorgt op kruising bovenop de A12-N219. Daarbij wordt ook het huidig agrarisch verkeer in en rondom Zuidplas (zoals bij de Tochtweg) niet meegenomen in de plannen. De aanwezige bedrijven in Zuidplas lijken zo ge-isoleerd te gaan worden. Feit is dat Nesselande wordt klemgezet door massale toevoer van verkeer vanuit de Zuidplasweg en halverwege de N219. 

De plannen voor de bouw van een compleet nieuw dorp met achtduizend woningen in de Zuidplaspolder veroorzaken onrust onder de huidige bewoners van het gebied. Veel van hen hebben nog onbeantwoorde vragen, met name over mogelijke uitkoopregelingen en schadevergoedingen. Hoewel VVD-raadslid Ferry van Wijnen aangeeft dat ‘het huiswerk nog niet af is’, staat de gemeenteraad van Zuidplas voor de taak om dinsdag een definitief besluit te nemen over de omvangrijke nieuwbouwplannen. Deze onzekerheid draagt alleen maar bij aan de onrust onder de bewoners.

Het wordt nog drukker op de N219
Het wordt nog drukker op de N219

Houding Leefbaar Rotterdam gooit deur dicht

Diverse raadsleden in Zuidplas hekelen de houding van Leefbaar Rotterdam die al eerder via de media ruzie zocht met de buurgemeente over de flexwoningen tegenover de Hornbach. In ondoordachte uitingen haalt de wethouder van Leefbaar Rotterdam, ook inwoners van Nesselander, statushouders, Oekraïners en asielzoekers door elkaar. Markant genoeg koos niet veel later de raad in Zuidplas voor een beoogde infrastructuur die de uitweg Brandingdijk – N219 zeer veel vertragingen gaat overleveren en vermoedelijk de stoplichten vervangt door een open rotonde.

Bruin van Leefbaar Rotterdam blundert
Bruin van Leefbaar Rotterdam blundert

Niet veel later blundert raadslid Bruin met een voorstel voor een “Nesselande-Oost”; eind 2023 doet zij in de Rotterdamse gemeenteraad een voorstel een deel van Zuidplas te annexeren voor een groei van Nesselande in de polders. Zie hier het artikel.

Dat de grond reeds jaren geleden uit de grondbank is gekocht door Zuidplas voor het beoogde Vijfde Dorp, leek haar totaal te zijn ontgaan.

 

‘Leefbaar Rotterdam maakt het Nesselande steeds moeilijker en zoekt weer ruzie met Zuidplas’ @gemeenteraad010

Bestemmingsplan

Dinsdag zal de raad stemmen over het bestemmingsplan voor het Vijfde Dorp. “Er zijn te veel openstaande vragen en nog te veel onduidelijkheden in de bouwplannen,” merkt Meppelink (CDA) op bij Omroep West tijdens het laatste debat over het nieuwe dorp.

Desondanks staat de gemeenteraad voor een deadline. Het bestemmingsplan moet worden goedgekeurd omdat op 19 mei het voorkeursrecht van de gemeente vervalt. Dit kan de realisatie van de bouwplannen bemoeilijken.

Een petitie gestart door bewoners en ondernemers in het Middengebied dringt er bij de gemeenteraad op aan om de bouwplannen uit te stellen. Ze benadrukken dat het huidige plan te vaag is en hen geen duidelijk perspectief biedt over hun toekomst in de polder. Bovendien is er onduidelijkheid over de totale kosten voor de gemeente.

Bewoners en ondernemers menen dat nog veel onduidelijk is. De gemeente Zuidplas beweert dat er voortdurend gesprekken zijn gevoerd met omwonenden en ondernemers om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en realistische verwachtingen te scheppen. Momenteel lopen er meerdere onderzoeken, waaronder naar de waterhuishouding en grondgesteldheid, om inzicht te krijgen in hoe de bestaande woningen waterhuishoudkundig kunnen worden ingepast.

 

Geen oplossing fileinfarcts N219-A20-A12 14 maart inspreken zienswijzen 5e Dorp #N219

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair