HomeActiviteiten Nieuws NesselandeGeen voortgang deelovereenkomst Mobiliteit file-infarct-effect 5e Dorp situatie Nesselande #N219 #A20 #A12

Geen voortgang deelovereenkomst Mobiliteit file-infarct-effect 5e Dorp situatie Nesselande #N219 #A20 #A12

Rondom de zomervakantie zijn meer documenten beschikbaar gekomen aangaande de “Deelovereenkomst Mobiliteit“. In deze nog ontbrekende planning moet aangegeven gaan worden hoe wordt voorkomen dat de N219, A12 en A20 rondom Zuidplas-Nesselande-Rotterdam nog verder dichtslibben. Een opsteker voor Rotterdam(-Nesselande) is de pogingen die wethouder Zeegers doet in overleg met het Middengebied om tot oplossingen te komen om de wegen rondom Rotterdam en Zuidplas niet te laten dichtslibben.

Kijken naar ons dossier over het Vijfde Dorp en ook het effect op Nesselande, zijn we september 2023 nog geen stap verder dan de liggende “plannen” uit 2021 waar geen oplossingen zijn benoemd anders dan extra fietspaden. Uit ons dossier blijkt dat onder andere Nesselande, maar ook Zevenhuizen-Moerkapelle en delen van Nieuwerkerk vast komen te zitten bij reeds een bouw van 4000 woningen

Gemeente Zuidplas, gemeente Gouda, gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de ondertekening van de Deelovereenkomst Mobiliteit – Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder tussen gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Grondbank RZG Zuidplas (d.d. 1 juli 2021), en zijn de volgende stappen gezet voor de mobiliteitsopgave behorend bij de ontwikkeling van het Middengebied.

Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Zuidplas met flinke financiële tegenvallers kampt. De stukken die wij 5 september 2023 hebben weten te bemachtigen spreken alleen over “.. moet nog komende periode uitgewerkt worden.. “. Feit is dat Nesselande einde Brandingdijk een t-splitsing krijgt die vermoedelijk veel verkeer vanuit Nesselande vertraagt. Richting de A12 zal de N219 vanuit Nesselande-Zevenhuizen verder vertragen omdat er links en rechts meer verkeer de provinciale weg opkomt:

(CITAAT documenten september 2023, documenten door middel van AI samengevat:)


 

Op basis van de informatie uit het document “Deelovereenkomst Mobiliteit – Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder” van de gemeente Zuidplas, hier is een puntsgewijze samenvatting:

  1. De gemeentes Zuidplas, Gouda, Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met de ondertekening van de Deelovereenkomst Mobiliteit voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder.
  2. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolgproces met betrekking tot mobiliteitsmaatregelen, waarbij vervolgonderzoek nodig is en/of de betrokkenheid van andere partijen.
  3. De gemeente Zuidplas neemt de uitvoering van de eerste set mobiliteitsmaatregelen op zich.
  4. Er zijn bepalingen opgenomen voor de aanpassingen van de Zuidelijke Dwarsweg, waarbij de weg ter hoogte van de Parallelweg N219 wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
  5. Er zijn afspraken gemaakt over de financiering van mobiliteitsmaatregelen via grondexploitatie, investeringsbesluiten en de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen.
  6. De fasering van de ontwikkeling van het Middengebied zal stap voor stap verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd in de komende jaren.
  7. Er is een inspanningsverplichting van het college om eerder afgesproken mobiliteitsmaatregelen te realiseren.
  8. Er is een focus op de verbetering van de verkeersafwikkeling bij de A12 afslag Zevenhuizen en de A20 afslag Moordrecht.
  9. Er wordt een verkenning gedaan voor de inrichting van een nieuw treinstation in de Zuidplaspolder.
  10. De gemeente Zuidplas ziet het belang van een modal shift-opgave die samenhangt met investeringen in mobiliteit.

 

Uitwerking vitale passages Nesselande

In deze Bestuurlijke Overeenkomst zijn integrale afspraken gemaakt over de voorwaarden van de ontwikkeling van het Middengebied: van aanpassingen van het provinciaal omgevingsbeleid tot de uitgangspunten voor natuur (EVZ), de bedrijventerreinen en het woningbouwprogramma in lijn met de ambities uit het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (2021). Een ander belangrijk thema waarover afspraken zijn gemaakt, is de mobiliteitsopgave behorend bij de ontwikkeling van het Middengebied. Met de komst van 8.000 nieuwe woningen, zijn significante effecten op het omliggend wegennet te verwachten. In de aanloop naar de Bestuurlijke Overeenkomst zijn deze effecten uitgebreid bestudeerd met de provincie Zuid-Holland, buurgemeenten en Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot een integraal set aan afspraken op hoofdlijnen over:

– De noodzakelijke mobiliteitsmaatregelen voor de auto-ontsluiting van het Middengebied en de doorstroming van de omliggende autowegen als gevolg van de ontwikkeling van het Middengebied (de zogeheten ‘variant 4H+’);
– Aanvullende (duurzame) mobiliteitsmaatregelen ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor de bereikbaarheid van de bredere omgeving van het Middengebied, waaraan Provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda ook bijdragen (de zogeheten ‘Bijlage C-maatregelen’);
– Het inspannen voor het opstellen, uitwerken en uitvoeren van een pakket maatregelen gericht op duurzame mobiliteit waarmee het aantal autoverplaatsingen als gevolg van de ontwikkeling van het Middengebied, binnen en zo mogelijk buiten het gebied, met 5% gereduceerd kan worden (de zogeheten ‘modal shift’);
– Overige aandachtspunten voor de mobiliteitsopgave.
Met de afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst is het uitgangspunt voor de mobiliteitsopgave van het Middengebied neergezet. Deze afspraken zijn nu verder ingevuld en aangescherpt in de Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (hierna: Deelovereenkomst). Ook zijn er nu afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen bij de realisatie van de mobiliteitsopgave.
In samenhang met de Deelovereenkomst heeft de gemeenteraad tevens op 19 mei 2021 (tijdens de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder) de volgende motie aangenomen: Motie 260. Bij het uitwerken van de deelovereenkomst mobiliteit de gemeenteraad een uitwerkingsplan infra aan te bieden waarin stappen en tijdsplanning zijn opgenomen die nodig zijn om het kader “Eerst bewegen en dan bouwen” bij de ontwikkeling van het vijfde dorp daadwerkelijk waar te maken. Het college geeft in deze informatienota een toelichting van de Deelovereenkomst alsmede een antwoord op bovengenoemde motie. Toelichting Aan de hand van een Q&A wordt de Deelovereenkomst toegelicht.

 

Waarom is er een Deelovereenkomst Mobiliteit opgesteld?

In artikel 8.6 van de Bestuurlijke Overeenkomst is afgesproken dat de afspraken over mobiliteit door gemeente Zuidplas, gemeente Gouda, gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland worden uitgewerkt in een Deelovereenkomst Mobiliteit. Aanvullend is in artikel 19.8 afgesproken dat de Deelovereenkomst uiterlijk twee jaar na de ondertekening van de Bestuurlijke Overeenkomst (op 1 juli 2021) moet zijn ondertekend, anders eindigt de Bestuurlijke Overeenkomst van rechtswege. Deze afspraak was gemaakt om ervoor te zorgen dat de afspraken op hoofdlijnen binnen afzienbare tijd nader ingevuld zouden worden. Dit was met name voor de provincie Zuid-Holland belangrijk, aangezien
zij als wegeigenaar en –beheerder van de N219 en de N457 een groot belang heeft bij duidelijkheid over de oplossingen voor de verkeerseffecten van de ontwikkeling van het Middengebied. Uitgangspunt van de provincie hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor de effecten samengaat met een verantwoordelijkheid voor de oplossingen.

Welke mobiliteitsafspraken en -maatregelen zijn reeds afgesproken in de Bestuurlijke Overeenkomst?

In de Bestuurlijke Overeenkomst zijn artikel 8 de volgende afspraken gemaakt over de
mobiliteitsopgave van het Middengebied (samengevat):
– Toepassen van het uitgangspunt ‘Eerst bewegen, dan bouwen’ (artikel 8.1);
– Streven naar duurzame mobiliteit met de voorkeursvolgorde: te voet, te fiets, met het openbaar vervoer, met de auto (artikel 8.2);
– Als gemeente verantwoordelijkheid dragen voor (artikelen 8.3-8.5):
o Realiseren van de mobiliteitsmaatregelen uit variant 4H+ (c.q. Bijlage D van de Bestuurlijke Overeenkomst),
o Realiseren van de mobiliteitsmaatregelen (incl. wandel- en fietspaden) zoals opgenomen in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (artikel 8.4), Overige (tijdelijke) aanpassingen aan provinciale wegen als gevolg van de ontwikkeling van
het Middengebied (m.u.v. de afspraken over Bijlage C);
– Bijdragen aan aanvullende (duurzame) mobiliteitsmaatregelen in Bijlage C, samen met provincie
Zuid-Holland en gemeente Gouda (artikel 8.7);
– Verkenning naar de realisatie van een nieuw treinstation in de Zuidplaspolder (in de Bestuurlijke
Overeenkomst: “rondom de Gouweknoop”), samen met gemeente Gouda (artikel 8.8);
– Opstellen, uitwerken en uitvoeren van een pakket maatregelen gericht op een modal shift met
streven om een 5% autoverkeersreductie in, van en naar het Middengebied (artikel 8.9);
– Regelmatig afstemmen met Rijkswaterstaat over de samenhang met de geplande verbreding en
doorstroming van de A20, samen met provincie Zuid-Holland (artikel 8.10).
De mobiliteitsmaatregelen in Bijlage C bestaan uit:
– Infrastructurele verbeteringen rondom Westergouwe:
o Verbreding N457 tussen ’t Weegje en A20,
o Aanpassing rotonde naar kruispunt bij N457/’t Weegje,
o Nieuw kruispunt bij N457/Westergouwe West;
– Ontwikkeling/stimulering van deelmobiliteit in het Middengebied;
– Onderdoorgangen fietsverbinding tussen Middengebied en treinstation Waddinxveen Triangel
verbeteren;
– Ongelijkvloerse fietskruising over N219 aanleggen;
– Impuls voor ambitiedoorfietsroute Gouda-Rotterdam;
– Verbeteren verkeersafwikkeling A12 afslag Zevenhuizen en A20 afslag Moordrecht;
– Verkenning en inrichting nieuw treinstation in de Zuidplaspolder (voorheen: “rondom
Gouweknoop”).
Ook zijn er in Bijlage C nadere bepalingen opgenomen ten aanzien van aanpassingen van de
Zuidelijke Dwarsweg:
– De Zuidelijke Dwarsweg zal ter hoogte van de Parallelweg N219 worden afgesloten voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer;
– Bestaande bedrijven en bewoners blijven te allen tijde bereikbaar voor autoverkeer en
vrachtverkeer via de huidige of toekomstige infrastructuur;
– Bestaande bedrijven en bewoners kunnen gebruik blijven maken van de kruising Zuidelijke Dwarsweg – N219 tot het moment dat de nieuwe ontsluitingsweg van het Plangebied richting de N219 langs de Geertruidahoeve in gebruik zal worden genomen;
– Wanneer de nieuwe ontsluitingsweg van het Plangebied richting de N219 gereed is, zal de kruising Zuidelijke Dwarsweg – N219 worden afgesloten zodat een T-splitsing ontstaat, met dien verstande dat de parallelwegen van de N219 gebruik kunnen blijven maken van de kruising.

 

Situatie Nesselande

Tot slot is in Bijlage afgesproken dat gemeente Zuidplas de verkeerssituatie als gevolg van de ontwikkeling van het Middengebied zal monitoren. De mobiliteitsmaatregelen Variant 4H+, zoals vastgelegd in Bijlage D van de Bestuurlijke Overeenkomst, bestaat uit:
– Twee nieuwe ontsluitingen op de Middelweg en de Bredeweg;
– Nieuwe ontsluiting inclusief kruispunt op N219 ter hoogte van Knibbelweg-Oost;
– Nieuwe ontsluiting inclusief T-kruising op N219 ter hoogte van Nieuwerkerk-Noord;
– Aanpassing kruispunt N219/Zuidelijke Dwarsweg naar T-kruising richting Rotterdam Nesselande;

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair