HomeGemeenteVerslag vergadering wijkcomité Nesselande 22 april 2021

Verslag vergadering wijkcomité Nesselande 22 april 2021

Donderdag 22 april 2021 om 20 uur vindt er een deels openbare vergadering plaats door en van het wijkcomité Nesselande. De inwoners worden vertegenwoordigd door wijkcomité Nesselande; zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Open/SluitAgendapunten 22 april 2021

1 Opening en mededelingen

Opening. Er is een reactie van de wethouder aangaande het ongevraagd advies Vlonders Waterwijk Nesselande. Eind april 2021 zou hier een reactie op komen van de wethouder. Het gaat om overlast op en rondom de vlonders in waterwijk en de afval die wordt achtergelaten.

Er komt een onderzoek met en onder de bewoners van Nesselande (vanuit de gemeente) ook een onderzoek naar de mate van participatie. Het volgt vanuit de Communicatie-afdeling van de gemeente.

2 Vaststellen agenda 

De vaststelling heeft plaatsgevonden.

3 Inspreekrecht bewoners

Geen aanmelding. Gezien de social media betrokkenheid van bewoners, een oproep om eventueel toch (eens) in te spreken tijdens een vergadering.

4 Bewonersinitiatieven

Er is een initiatief van een bewoner die ook digitaal aanwezig is tijdens de vergadering.

4a Verlies en verwerking van verlies

Dit initiatief gaat over events omgaande het verwerken van verlies. De inspreekster haalt de corona-situatie aan en de verstoring van eventueel verlies in deze periode. Er is reeds contact geweest met Buurtwerk. Doel is met sessies (oudere) bewoners te helpen bij het verwerken en omgaan met verlies.

Het initiatief wordt positief ontvangen om budget toe te kennen voor dit bijzonder initiatief.

Het initiatief wordt unaniem aangenomen met wellicht een eerste uitvoering in mei 2021.

5 Activiteitenkalender

Geen opmerking. Hopelijk komen er veel initiatieven voor op de kalender in een bijzonder (corona)jaar.

6 Uitputting budget

Geen opmerking. Een vermelding dat de Bijdrage Blijdorp ook geldt voor Plaswijckpark. Klik hier voor het budgetoverzicht. 

Ter bespreking

7a Aanpassing horecagebiedsplan door Esther Klootwijk

7b Gebiedsoverstijgend overleg

Esther Klootwijk is van de directie veiligheid en spreekt in. Zij legt uit dat het aan het comité is om te gaan bepalen wat de wijzigingen zijn omtrent het horecagebied Nesselande, denk aan het Maltaplein. boulevard en de Corsicalaan. Er volgt een voorstel met wijzigingen met participatie mei, juni en juli en dan het schrijven van het plan in september om in oktober 2021 gereed te zijn met een nieuwe horecagebiedsplan.

Er wordt aangegeven dat de periode van participatie in een vakantieperiode ligt en dat dit wellicht meer digitaal moet gaan gebeuren. Twee jaar geleden zijn via een krantje en bewonersavond participatie-initiatieven getoond. Wellicht kan dit digitaler in 2021. Ondernemers hebben in 2019 wel wensen geuit over een aanpassing horecagebied Nesselande.

Ter besluitvorming

8 Tekenwaardige bijeenkomsten/vergaderingen wijkcomité

9 Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 maart 2021

10 Gevraagde reactie op naamgeving locatie Rietveldpark

Voorstel is de naamgeving: Pad Van de Stijl. Iedereen is akkoord met deze naam voor het fietspad aan het Rietveldpark.

11 Gevraagde reactie op naamgeving locatie Siciliëpad

Het nieuwe gebouw Common Green kent als voorstel: Pianosapad. Er zijn geen bezwaren ook deze naam is pad.

12 Ventverbod strand Nesselande en directe omgeving

Door de enorme en nog steeds groeiende aantrekkingskracht van het strand van Nessestrand komen steeds meer handelaren van ijs, limonade, etc hier naartoe om hun koopwaren aan te bieden. Dit leidt daar op drukke dagen tot een verminderde doorstroming en opstopping van het publiek, waardoor de openbare orde en veiligheid in het geding komt. Venters parkeren hun voertuigen bovendien geregeld zodanig dat daarbij overlast voor het overige verkeer ontstaat of kan ontstaan dan wel dat zij langer dan 5 minuten op een locatie blijven staan zonder verkoop. Iets wat voor de politie nauwelijks handhaafbaar is mede gelet op hogere prioriteiten in de orde handhaving.
Het verbod op rij- en trekdieren op het strand Nesselande achten wij in de periode van 1 mei tot 1 oktober noodzakelijk, omdat het strand in deze periode druk wordt bezocht. Het kan voor badgasten erg hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn, indien men zich met rij- en trekdieren op het strand bevindt

1 Introductie ventverbod strand Nesselande; dit betekent dat je op het strand niets mag verkopen zonder vaste locatie. Je mag op dit moment 10 minuten stil staan en dan verder gaan (denk aan een ijscokar). Er zijn klachten binnengekomen dat veel mensen zich niet aan het ventverbod hebben gehouden. Het verbod zou betekenen dat er helemaal niets aan/op het strand verkocht mag worden. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor bijvoorbeeld ijscokarren die op de boulevard/stoep/looppad staan aan het strand.

Met deze wijziging wordt het strand van Nesselande aangewezen als gebied waar het is
verboden om te venten.

Er is een voorstel om dit uit te breiden naar ook de Corsicalaan en metrogebied; daar mag dus niets op straat verkocht gaan worden met het ventverbod. De veronderstelling is dat er voorkomen moet worden dat ondernemers van buiten Nesselande ‘gratis’ verkopen op het strandgebied Nesselande en zo concurrentie vormen voor de retailers aan bijvoorbeeld het Maltaplein.

Er wordt niet gesproken over het feit dat dit soms winkeliers uit Nesselande zelf zijn (Project 7/Suri Ijs ed). 

2 Introductie verbod rij- en trekdieren strand Nesselande

Met deze wijziging wordt het strand van Nesselande aangewezen als gebied waar het in de
periode van 1 mei tot 1 oktober verboden is zich met rij- en trekdieren te bevinden.

Het Wijkcomité is voor een uitbreiding en ook een verbod voor 1 mei omdat we steeds meer mooie stranddagen ook voor 1 mei kennen in Nesselande.

Een voorstel om eerst dit verbod akkoord te bevinden en later te kijken naar een uitbreiding van de periode.

13 Bijdrage Blijdorp & Plaswijckpark

Beiden zijn zwaar getroffen door de coronaperiode. Er is een steunvoorstel om de instellingen te helpen en ook 220 arme gezinnen te helpen.

Er is een akkoord en er gaat 2x 12.000 euro naar deze goede doelen.

13 Rondvraag 

Er zijn activiteiten met buurtwerk, een zebrapad waar een ongeluk is gebeurd en meer zoals het Business Magazine waar ondernemers uit de wijk Nesselande in het zonnetje worden gezet. Deze keer is het Nesselande Verhage.

Er komt een afspraak met Sweco Vastgoedmanagement om te kijken of er meer kan gebeuren met het Maltaplein aangaande leegstand.

14 Sluiting

-/-

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Popular