HomeActiviteiten Nieuws NesselandeRAPPORT: Negatieve framing haaks op Verkenningsrapport Flexwoningen Nesselande

RAPPORT: Negatieve framing haaks op Verkenningsrapport Flexwoningen Nesselande

Begin juli 2023 heeft de gemeente een selectie van Nesselanders aan brief gestuurd met verwijzing naar het Verkenningsrapport Flexwonen Nesselande. Het project – dat door lokale media negatief is geframet met veel nepnieuws – gaat vermoedelijk eind 2023 van start. De vorm is nog niet geheel duidelijk. Een extra bewonersbijeenkomst volgt. Het gehele rapport is in dit artikel te vinden.


Bijlage – Uitgangspunten Communicatie

Doelgroep:
De woningen worden verhuurd in het sociale segment aan:
– 2/3 deel startende en urgent woningzoekenden (met voorrang voor inwoners uit
Nesselande)
– 1/3 deel statushouders en Oekraïense ontheemden.

Andere doelgroepen zoals asielopvang of inwoners met een zorgindicatie, maken geen
onderdeel uit van dit project. De statushouders hebben een geldige verblijfsvergunning en
maken een zelfstandige woonstart.

Participatie insteek

De noodzaak voor snel toegankelijke woningen is hoog, vanuit de gemeente en
woningcorporatie is hier ook geen onduidelijkheid over. Als het vanuit het bestemmingsplan
mogelijk is dan is het van groot belang dat deze woningen er komen. In dat kader wordt er
vooral geïnformeerd over de komst van de woningen, voor wie deze zijn bestemd, voor welke periode de woningen er komen en hoe het beheer en sociale structuur georganiseerd wordt.

Er is ruimte voor omwonenden om mee te denken hoe de woningen het best kunnen
aansluiten op de omgeving. We organiseren een aantal momenten om fysiek met de
omwonenden in gesprek te gaan. De gemeente neemt daarin in eerste instantie het voortouw en Woonstad Rotterdam helpt bij de voorbereiding en invulling. Het basisprincipe daarbij is dat we beiden transparant zijn en op iedere vraag gezamenlijk een inhoudelijk antwoord formuleren.

Participatie aandachtspunten

• Geen bestemmingsplanwijziging maar een vergunningsaanvraag (tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan), we informeren stakeholders over de mogelijkheid om
bezwaar te maken.
• Participatieruimte met elkaar vaststellen.
• Naast direct omwonenden ook alle overige stakeholders nader bekijken en aanvullende acties bepalen.
• Op de woonlocatie komt wellicht ook een maatschappelijke ruimte, over de invulling
hiervan kan ook worden geparticipeerd.
• Vragen verlopen in eerste instantie via de gemeente, bij voorkeur via startr@rotterdam.nl.

Klankbordgroep

Om verder in gesprek te kunnen gaan met een afvaardiging namens de omwonenden wordt
een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep kan meedenken en adviseren rondom
eventuele wensen en zorgen over onderhoud, groen, veiligheid en beheer. Ook na de
planvorming en realisatie kan een klankbordgroep/buurtcommissie in stand blijven. Zo kan
de woonlocatie proactief worden gevolgd, zijn er korte lijnen naar de verhuurder en
gemeente en kunnen eventuele problemen op korte termijn worden aanpakt. De wijkraad
wordt uiteraard ook betrokken bij deze klankbordgroep.


Een huurwoning zoeken is één ding, er een vinden en krijgen is iets heel anders.
Lange wachttijden, te weinig huurwoningen, of te dure huurwoningen. Veel
mensen vinden maar geen woning die bij hen past en die ze kunnen betalen.

Vooral mensen met een laag en middeninkomen. Maar ook studenten, dak- en thuislozen, en mensen die er ineens alleen voor komen te staan. Het kabinet en de gemeentes nemen maatregelen tegen deze woningnood. De vraag naar betaalbare en energiezuinige woningen was afgelopen jaar onverminderd hoog. De hoge inflatie, oplopende rentes, de fiks gestegen energieprijzen en het toenemende tekort aan bouwmateriaal en arbeidskracht maakt dat deze opgaven in een kenterend tij gerealiseerd moeten worden.

Landelijke trends Nederland kent een grote en urgente woningbouwopgave. In 2021 zijn er 8,129 miljoen huishoudens en 8,046 miljoen woningen in Nederland.3 Door het verschil tussen starters en woningmarktverlaters komen er per saldo 98.000 woningvragers bij. De woningzoekers (307.000) en de bijkomende starters (98.000) tellen samen op tot een totale vraag naar 402.000 woningen.

 

Beeld van de flexwoningen bij de Persoonsdam in Roterdam, via gemeente Rotterdam juni 2023

Voor mensen met een laag en middeninkomen zijn er te weinig betaalbare woningen. Daarom moeten woningcorporaties meer woningen voor hen beschikbaar stellen. Het kabinet wil dat meer gezinnen en specifieke doelgroepen, zoals jongeren en studenten, in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.4 Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten en een extra hoge druk op de huisvesting. Dit maakt twee dingen duidelijk:
• Het is nodig om het bouwen van woningen te versnellen;
• Er is behoefte aan een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die plotselinge
schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen.

Het kabinet heeft de ambitie om tot en met 2024 in totaal 37.500 woningen te realiseren op een (tijdelijke) passende locatie. Om dat te bereiken, zet het kabinet in op het plaatsen van flexwoningen en het transformeren van bestaande gebouwen in woningen. Flexwoningen zijn relatief snel te realiseren, flexibel inzetbaar en geschikt om op tijdelijk beschikbare locaties te plaatsen en voor hergebruik. Bovendien is de realisatie ervan vanwege het innovatieve ontwerp- en productieproces duurzaam en van goede kwaliteit. De flexwoningen komen op plekken waar de nood hoog is.

 

Flexwoningen en Tijdelijke Woningbouw

Omdat reguliere woningbouw een lange doorlooptijd kent, zet het kabinet en de gemeenten
in op flexwoningen. Die worden sneller gebouwd én kunnen ook op tijdelijk beschikbare
locaties worden geplaatst. Deze modulaire en verplaatsbare woningen worden sneller
opgeleverd omdat de bouwtijd korter is dan bij reguliere woningen. Overheden hanteren de
volgende definities voor flexwoningen en tijdelijke woningbouw.

‘’Flexwoningen: verplaatsbare, stapelbare, schakelbare, splitsbare of aanpasbare
woningen, waarbij de woning, de locatie of de bewoning een tijdelijk karakter heeft.
Hieronder vallen dus behalve tijdelijke woningen ook permanente woningen die
bedoeld zijn voor tijdelijke verhuur.’’

‘’Tijdelijke woningen: woningen gebouwd op een tijdelijke locatie (ontheffing
bestemmingsplan) of getoetst aan het Bouwbesluit voor tijdelijke woningen. Dit
betekent dat een tijdelijke woning na een bepaalde periode verplaatst (of gesloopt)
moet worden. Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen die met
spoed woonruimte nodig hebben. Ze zijn in de regel verplaatsbaar. Ook woningen die
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor permanente woningen maar op een
tijdelijke locatie staan worden in dit rapport als tijdelijke woningen beschouwd.
Tijdelijke woningen vormen een onderdeel van het bredere begrip flexwoningen.’’
In 2020 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (Ministerie Infrastructuur en
Waterstaat) het rapport ‘’Ruimte voor Flexwoningen. Naar een afwegingskader voor het
plannen van locaties voor tijdelijke woonruimte’’ uitgebracht.7
In dit rapport worden enkele
criteria voor een ruimtelijk afwegingskader benoemd. In dit eerste afwegingskader wordt
gekeken naar de voorwaarde of een locatie geschikt of beschikbaar is.
• Een locatie is beschikbaar als ze voldoen aan de volgende criteria: het huidige gebruik
van de plek is ‘extensief’, op de locatie gelden geen (harde) omgevingsrechtelijke
beperkingen, en op de locatie is de komende tien jaar geen woning- of utiliteitsbouw
gepland.
• Een plek is geschikt als deze past bij de behoeften van de beoogde bewoners. Wat die
behoeften precies zijn verschilt per regio, en verandert door de tijd.
Om het verschil te maken voor woningzoekenden en de versnelling te realiseren, is het
belangrijk dat de flexibele woningvoorraad zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

 

Eind mei 2022 riep minister Hugo de Jonge de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in het leven om te ondersteunen bij deze opgave en de ambitie te realiseren. Vanuit het Rijk zijn er daarnaast verschillende soorten ondersteuningsmaatregelen en stimulansen die partijen helpen in de bouw, plaatsing, herplaatsing en exploitatie van flexwoningen en transformatie van vastgoed, zoals stimuleringsregelingen, mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop en financiële herplaatsingsgaranties.

 

 

Stedelijke Opgave Wonen in Rotterdam

Coalitieakkoord 2022-2026

In het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) zijn afspraken gemaakt over het
thema ‘fijn en betaalbare wonen voor iedereen’.9 Het College stelt,
‘’We willen een aantrekkelijk, divers en betaalbaar woningaanbod creëren in prettig
leefbare en veilige wijken. De woningmarkt in heel Nederland staat onder enorme druk:
er zijn te weinig betaalbare woningen, er is nauwelijks doorstroming, de prijzen voor
huur- en koopwoningen rijzen de pan uit en de wachttijden voor sociale huurwoningen
lopen op. Huishoudens met een lager inkomen die in een slecht geïsoleerd huis wonen,
hebben het extra zwaar door de stijgende energiekosten. Rotterdammers moeten in
een huis kunnen wonen dat past bij hun behoefte en bij hun inkomen.’’

In Rotterdam is er ook een groot tekort aan woningen, daarom is de ambitie om 50.000
nieuwe woningen te bouwen voor 2040. In 2019 heeft de Rotterdamse gemeenteraad het
college opdracht gegeven op zoek te gaan naar geschikte locaties voor tijdelijke
woningbouw, ook wel Flexwonen.10 De gemeente wil naast reguliere woningbouw ook
flexwoningen realiseren om het woningtekort te bestrijden. Flexwoningen zijn woningen die
tijdelijk op een locatie staan waarna ze op een vervolglocatie door geëxploiteerd kunnen
worden. Het doel is om op locaties verspreid over de stad 700 tot 1.000 flexwoningen te
realiseren.

Begroting 2023 en Collegetargets

Het college stelt zich als doel dat Rotterdam in de komende vier jaar zal starten met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke
woningen) behoort 20% (tussen de 2.800-3.200 woningen) tot het sociale segment en 35%
(4.900-5.600 woningen) tot het middensegment.
11
Locatiekeuzes en -verkenning
Tegen de achtergrond van de landelijke trends en stedelijke opgave is tijdens het
Begrotingsdebat in november 2018 door het College van Burgemeesters en Wethouders
(B&W) besloten om een verkenning naar geschikte locaties voor tijdelijke woningbouw te
initiëren. In de gemeenten Leiden en Utrecht is reeds ervaring opgedaan met de realisatie
van tijdelijke woningen.
De motie om tijdelijke woningbouw en flexwoningen te verkennen is aangenomen door de
gemeenteraad. Zoals in de raadsbrief “afdoening motie Tijdelijke woningbouw biedt
oplossingen’ van raadsleden N. Balwantsingh (PvdA) e.a. Bij het zoeken naar geschikte
locaties is door de gemeente gekozen voor een pragmatische benadering waarbij er is
geredeneerd vanuit mogelijk aanbod. Naast het actief zoeken naar geschikte locaties voor
Flexwoningen, zet de gemeente ook in op het faciliteren van ontwikkelaars die op (eigen)
grond Flexwoningen willen realiseren. De initiële inventarisatie van de locaties is op grond
van een aantal criteria uitgevoerd, zie onderstaand tabel.

Flexwonen in Nesselande

Uit de toename van het aantal actief woningzoekenden blijkt dat de vraag naar sociale huurwoningen in Rotterdam in de afgelopen periode sterk is gestegen.13 Tegelijkertijd is het stadsbrede aanbod aan sociale huurwoningen afgenomen. Mede hierdoor en de schaarste in grond en woningvoorraad is op basis van pragmatische selectiecriteria gekeken naar geschikte locaties en spreiding in Rotterdam, waaronder Nesselande.

Aan de rand van Nesselande op een bedrijventerrein ligt in de Willem van Gispenstraat een
onbebouwde groenstrook. De grond is in eigendom van de gemeente. De A20 ligt aan de
andere zijde van het bedrijventerrein, op circa 200 meter afstand van de kavels. Deze locatie
kent op dit moment een kantorenbestemming en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling
Bedrijvenpark Nesselande. Als alternatief voor bedrijfspanden worden mogelijkheden
onderzocht om in een aantal panden woningen te realiseren. Omdat deze flexwoningen een
woonbestemming krijgen past de voorgenomen activiteit niet in het bestemmingsplan. Er is
sprake van een functiewijziging omdat de voorziene kantoren nog niet gerealiseerd zijn. Eenaantal van deze kavels (18 t/m 23) kunnen worden ingezet voor woningbouw. De grond is al bouwrijp.

 

Wijkprofiel

In het noordoosten van de deelgemeente ligt de wijk Nesselande. De wijk heeft een groot
aanbod van ruime woningen met een tuin en appartementen met zicht op de
Zevenhuizerplas. Het diverse woningaanbod bevat ook seniorenwoningen, sociale
huurwoningen en kavels waar mensen zelf een vrijstaande woning kunnen bouwen. Een
eigen metrostation maakt een snelle verbinding naar het Alexandrium en het centrum van Rotterdam mogelijk.

 

Indicator Gegevens 2021
Aantal inwoners 12.790
Aantal huishoudens 4.611
Aantal woningen 4.543
Aantal arbeidsplaatsen 2.469
Tabel 2. Wijkprofiel indicatoren Nesselande

Nesselande trekt met strand, boulevard en winkelcentrum ook veel mensen van buiten de
wijk. Nesselande is een kindvriendelijke wijk, waar onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties
al vanaf de start van de wijk met elkaar samenwerken. De ligging aan de Zevenhuizerplas
biedt Nesselande veel recreatiemogelijkheden. Door de aanleg van een groot strand met
boulevard tussen de plas en het winkelcentrum wordt de ligging maximaal benut. Er wordt
ruimte ingericht voor recreatieve voorzieningen en het houden van evenementen. In het
gebouw De Kristal.

 

Het proces van Flexwonen en Tijdelijke Woningbouw

Studiefase (2020 – 2021)

In de studiefase wordt op basis van enkele selectiecriteria bekeken of een locatie initieel
geschikt is voor verdere planvorming. In deze fase van pre-verkenning zijn enkele criteria
nader uitgezocht, zie tabel 2 voor een beknopte weergave van de uitkomsten. Naast de
bovenstaande aspecten is verder in ogenschouw genomen de spreiding van flexwoningen in
Rotterdam, aandeel sociale woningbouw in de wijk, het wijkprofiel van Nesselande en de
nabijheid van (maatschappelijke) voorzieningen.

Duur beschikbaarheid 15 jaar, Omvang 4.550 m2
(K18 t/m K23). Geschikt voor circa 140 (gestapelde)
woningen Eigendom/ Grondsituatie Onbebouwd, bouwrijp en in eigendom van de gemeente
Huidige bestemming Gemengd – 10 (bedrijven, kantoren)
Gebiedsplannen Deze grond is bedoeld voor kantoren Doelgroep Starters; jongeren (uit de omgeving), statushouders, Oekraïners

Tabel 3. Toepassing selectiecriteria voor locaties voor Flexwoningen Nesselande

 

De inzet van de gemeente op de woningnood en bovengenoemde inventarisatie wordt door
het huidige College verder benadrukt in de Coalitieafspraken.

‘’We bouwen vooral voor starters, sociale stijgers in de wijk, studenten, mensen met een
kleine beurs en mensen met een middeninkomen. We bouwen niet alleen in het
centrum en in Rotterdam Zuid, maar ook daarbuiten zoals in de kleine kernen zodat de
jongeren daar kunnen blijven wonen.‘’
‘’Het grote woningtekort noopt ons om de Woonvisie Rotterdam te herzien, met
aandacht voor onder meer een aantrekkelijk en divers woningaanbod, een vitale
sociale sector en bouwen voor sociale stijgers, zodat zij wooncarrière kunnen maken in
de wijk.’’

Initiatiefase (2022)

In deze fase wordt bekeken of woningbouwcorporaties de locatie gaan ontwikkelen,
exploiteren en beheren t.b.v. de realisatie van sociale huurwoningen. Woonstad Rotterdam
heeft in 2022 aangegeven deze rol te willen verkennen. Op dit moment heeft Woonstad
Rotterdam geen bezit in de wijk Nesselande, maar in de wijk wordt gewerkt aan de
ontwikkeling (116 woningen) Common Green/Finesse. In de naastgelegen wijk Zevenkamp
heeft Woonstad Rotterdam circa 750 woningen in beheer.
Samen met Woonstad wordt in deze fase de haalbaarheid van het plan onderzocht. Een
sluitende concept businesscase is hier onderdeel van. De mogelijkheden voor het verkrijgen
van subsidies worden bekeken en waar mogelijk worden deze alvast aangevraagd. De buurt
zal ook worden betrokken. Er wordt een communicatieplan uitgewerkt. In deze fase wordt de geschiktheid van de locatie nog verder onderzocht en contact gelegd met belangrijke
belanghebbenden, zoals de wijkagent, wijkmanager, wijknetwerker, wijkraad, omliggende
bedrijven etc.
De omwonenden en bewoners van Nesselande zijn per brief op 10 mei, 6 juli en 20 oktober
2022 geïnformeerd over de ontwikkelingen, met op 8 november 2022 een bewonersavond
waarbij de bewoners hun wensen en vraagstukken hebben geuit. Deze fase is afgerond na
positief besluit van Woonstad op de businesscase en daarmee akkoord krijgt voor verdere
uitwerking van de locatie.
Planvormingsfase (2023)
In februari 2023 heeft bij Woonstad formele besluitvorming plaatsgevonden, met als
conclusie dat Woonstad een akkoord heeft gegeven op verdere uitwerking van de
planvorming als voorbereiding op de aanbesteding en vergunningsfase. In deze fase wordt
het ontwerp uitgewerkt door Woonstad en toegewerkt naar het maken en formaliseren van
nadere afspraken met de gemeente. Er wordt gekeken naar hoe dit plan past binnen de
huidige logistiek, zoals verkeer en ontsluiting. Daarnaast wordt bekeken welke voorzieningen
in de buurt aanwezig zijn en hoe er verbinding met de wijk te creëren is.
Aanbesteding flexwoningen en praktische zaken toewijzing
In deze fase worden ook de verschillende mogelijkheden voor de aanbesteding en inkoop
van flexwoningen verkend. Onderdeel van het ontwerp zijn onder andere de woningconfiguraties, parkeervoorzieningen en de inrichting van de buitenruimte. De
branchevereniging voor woningbouwcorporaties, Aedes, heeft op 14 april 2023
aangekondigd dat met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten zijn om
verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties.16 Woonstad werkt in deze fase
aan de verkenning van een minicompetitie voor de bouw en oplevering van flexwoningen.
Het uitgangspunt is dat een uitvraag komt voor studio’s of 2-kamer appartementen. De
huurprijzen variëren van €452,20 (kwaliteitskortingsgrens, voor jongeren van 18 t/m 23 jaar)
en €693,60.17 De bewoners hebben het recht op huurtoeslag. De woningen worden ongeveer
drie maanden voor de oplevering gepubliceerd via Woonnet Rijnmond. De inschrijfduur bij
Woonnet blijft staan en doorlopen tijdens de bewoning van de flexwoningen. De doelgroepen
die in aanmerking komen voor 2./3 van de woningen zijn jongeren van 18 t/m 27 jaar, waarbij
jongeren van Nesselande voorrang krijgen. De overige 1/3 wordt passend toegewezen aan
statushouders, Oekraïners en ontheemden. De bewoners t/m 27 jaar krijgen een contract van
vijf jaar en bewoners boven 27 jaar worden tweejarige contracten aangeboden.
Flexwonen Nesselande is bedoeld voor groepen die het meest worden geraakt door de
woningnood en ‘nieuwkomers’ zijn op de woningmarkt, zoals studenten, werkende jongeren
en statushouders. Van alle studenten heeft 55% op korte termijn verhuisplannen (waarvan
38% binnen een jaar). Ongeveer de helft van hen zoekt een zelfstandige woonruimte.
Ongeveer een kwart wenst een kamer met gedeelde voorzieningen en een kwart wenst een
studio (eenkamerwoning). Doelgroepen met zorgaandacht maken geen deel uit van het
project in Nesselande. Evenmin is in dit project ervoor gekozen om gezinnen te plaatsen
vanwege de tijdelijkheid van de woningen en huurcontracten.
Communicatie, participatie en beheer
Parallel aan het formaliseren van de afspraken met de gemeente en het aanbestedingstraject
wordt de inrichting van de buitenruimte, het sociaal en fysiek beheer en de toewijzing in
concept verkend en waar mogelijk uitgewerkt. Onderdeel van deze planvorming is het
onderzoeken van betrokkenheid van belanghebbenden door Woonstad en de gemeente,
zoals omwonenden, bedrijven en studenten/jongeren. Mede op basis van deze plannen en
analyses wordt in afstemming met belanghebbenden gekeken naar sociaal en fysiek beheer,
veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen en infrastructuur. Zo zijn er in 2022 en 2023 contacten
gelegd met de wijkagenten om eventuele vraagstukken van veiligheid en leefbaarheid te
signaleren en bespreken.
In deze hoedanigheid is in november en december 2022 aan de wijk c.q. omwonenden,
bewoners en aanwezigen bij de bewonersavond gevraagd om zich aan te melden voor een
klankbordgroep. Na twee uitvragen zijn acht bewoners en belanghebbenden, waaronder
twee leden van de wijkraad, uitgenodigd voor participatie in de klankbordgroep. In dit kader is contact gelegd met (het secretariaat van) de wethouder voor een komende
bewonersbijeenkomst. In overleg met de klankbordgroep wordt de volgende
informatieavond voorbereid.

 

De wijkagenten zijn ook gevraagd om een keer deel te nemen aan de klankbordgroep. De
wijk kan hierdoor wellicht invloed uitoefenen op wat er in hun wijk speelt. Wat betreft de
wensen ten aanzien van sociaal beheer, buitenruimte en mobiliteit kan de klankbordgroep
input leveren die bijdragen aan de aansluiting van de woningen op de omgeving. Tevens kan
de wijk meedenken met wat voor type sociaal beheer wenselijk is, zoals convenant,
ondertekenen van huisregels door nieuwe bewoners, etc.
Desgevraagd door de Hogeschool Rotterdam en om de doelgroep van jongeren en studenten
te betrekken is in het voorjaar van 2023 het project Flexwonen als casus gebruikt voor een
zogenoemde Multidisciplinary Challenge. De studenten van het Instituut voor Bebouwde
Omgeving hebben de locaties Nesselande en Feyenoord nader onderzocht en ontwerpen
gepresenteerd, m.n. op de aspecten van binding met de buurt, duurzaamheid en gezondheid
van bewoners.
Vereiste onderzoeken
Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning worden diverse vereiste onderzoeken
afgerond, waaronder flora, fauna, akoestiek en bodem (zie procedures in volgend onderdeel).
Hierna kan een vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend worden. Deze fase eindigt
met een definitief ontwerp op basis waarvan Woonstad de omgevingsvergunningsaanvraag
kan indienen.
Vergunningsfase en bezwaarmogelijkheden (n.t.b)
Na afronding van de vereiste onderzoeken wordt een vergunningaanvraag ingediend bij de
gemeente. Om flexwoningen mogelijk te maken moet er tijdelijk worden afgeweken van het
vigerende bestemmingsplan.
Afwijking reguliere procedure: Crisis en Herstelwet
Flexwonen Rotterdam is stadsbreed aangemerkt als experiment voor de Crisis en Herstelwet
(Chw). Dit maakt het mogelijk om via een reguliere WABO-procedure (acht weken) af te
wijken van het bestemmingsplan voor een specifieke termijn; er is een M.E.R.
beoordelingsbesluit nodig. Om snelheid te borgen moeten alle noodzakelijke onderzoeken
zijn uitgevoerd voordat de omgevingsvergunning wordt aanvraagt.
WABO-procedure
Bij een reguliere WABO-procedure wordt de omgevingsvergunning gepubliceerd op
officielebekendmakingen.nl nadat deze verleend is. De vergunning is dan onherroepelijk.
Men kan op de gepubliceerde vergunning bezwaar maken. Nadere uitleg over de reguliere
procedures is te raadplegen op Omgevingsloket online – De stappen en Overzicht: reguliere
procedure Wabo – Kenniscentrum InfoMil.
De bewoners en klankbordgroep worden t.z.t. nog uitgebreid geïnformeerd over de
procedures en bezwaarmogelijkheden.

 

Conclusie

Tegen de achtergrond van een grote en urgente woningbouwopgave en
schaarste in grond en woningvoorraad wordt in Rotterdam en Nederland door
het kabinet en de gemeentes tijdelijke woningbouw ingezet als een van de
oplossingen. Uit de toename van het aantal actief woningzoekenden blijkt dat de
vraag naar sociale huurwoningen in Rotterdam in de afgelopen periode sterk is
gestegen. Tegelijkertijd is het stadsbrede aanbod aan sociale huurwoningen
afgenomen. In Rotterdam wordt door de gehele stad bekeken welke stukken
grond beschikbaar zijn voor flexwoningen en het adresseren van de woningnood.
In navolging van de in november 2018 aangenomen motie “Tijdelijke
woningbouw biedt oplossingen” (18bb9390) is onder de noemer StartR een
verkenning gestart naar geschikte locaties voor flexwoningen, waaronder
Feyenoord, Oud-IJsselmonde, Hoogvliet, Rozenburg en Nesselande.

Mede hierdoor en de schaarste in grond en woningvoorraad is op basis van pragmatische
selectiecriteria gekeken naar geschikte locaties en spreiding in Rotterdam. De
locatieverkenning voor Nesselande is inmiddels afgerond. In Nesselande wordt de
onbebouwde groenstrook in de Willem van Gispenstraat geselecteerd voor verdere
verkenning en planvorming. Momenteel wordt toegewerkt naar het formaliseren van
afspraken tussen de gemeente en Woonstad. Flexwoningen in Nesselande worden op een
gefaseerde wijze gerealiseerd: initiatie, verkenning, planvorming en vergunningsaanvraag.

Studiefase (2020-2021)

In de studiefase wordt op basis van enkele selectiecriteria bekeken of een locatie initieel
geschikt is voor verdere planvorming. In deze fase van pre-verkenning zijn enkele criteria
nader uitgezocht. Naast deze aspecten is verder in ogenschouw genomen de spreiding van
flexwoningen in Rotterdam, aandeel sociale woningbouw in de wijk, het wijkprofiel van
Nesselande en de nabijheid van (maatschappelijke) voorzieningen.

Initiatie (2022)

In deze fase is bekeken of woningbouwcorporaties de locatie gaan ontwikkelen, exploiteren
en beheren t.b.v. de realisatie van sociale huurwoningen. Woonstad Rotterdam heeft in 2022 aangegeven deze rol te willen verkennen.

Planvorming (2023)

In februari 2023 heeft bij Woonstad formele besluitvorming plaatsgevonden, met als
conclusie dat Woonstad een akkoord heeft gegeven op verdere uitwerking van de
planvorming als voorbereiding op de aanbesteding en vergunningsfase. In deze fase wordt
het ontwerp uitgewerkt door Woonstad en toegewerkt naar het maken en formaliseren van
nadere afspraken met de gemeente. Tevens wordt toegewerkt naar de uitwerking van
planvorming op de aanbesteding, sociaal en fysiek beheer, veiligheid/leefbaarheid,
betrekken van de doelgroepen en bewoners, en informatiebijeenkomst met de wethouder.
Vergunningsaanvraag (n.t.b)
Na afronding van de vereiste onderzoeken wordt een vergunningaanvraag ingediend bij de
gemeente. Om flexwoningen mogelijk te maken moet er tijdelijk worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. De bewoners en klankbordgroep worden t.z.t. nog uitgebreid geïnformeerd over de procedures en bezwaarmogelijkheden.


 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Populair