HomeActiviteiten Nieuws NesselandeEvaluatie verkeersaso aanpak Rotterdam tot eind augustus 2023 (brief) #moederfiguur

Evaluatie verkeersaso aanpak Rotterdam tot eind augustus 2023 (brief) #moederfiguur

Nesselande.INFO heeft de evaluatie in handen van de zomer-verkeersaso-aanpak in Rotterdam periode juni – 25 augustus 2023. De verantwoordelijke wethouder is de heer Karremans:

Op 23 juni 2023 heeft de eerste verkeersaso-actie plaatsgevonden op de Meent. Tijdens
deze actie zijn 12 bekeuringen uitgedeeld, 11 waarschuwingen gegeven en zijn
Rotterdammers en bezoekers geïnformeerd over de nieuwe aanpak. In de volgende acties
worden geen waarschuwingen meer gegeven.
Eind juni en in de maand juli zijn in het kader van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak
meerdere handhavingsacties georganiseerd op de Meent, het Kruisplein en de
Maasboulevard en omliggende straten. Tijdens de controles in juli zijn er 266 bekeuringen
uitgeschreven, met name in het Centrum en in Delfshaven, 60 bekeuringen kwamen voort
uit het maken van onnodig geluid. De overige bekeuringen hadden betrekking op het
overschrijden van de snelheidslimiet, rijden zonder rijbewijs, snelheidsovertredingen,
rijden van gestolen voertuigen, gebruik van de telefoon achter het stuur, niet dragen van
een gordel etc. Cijfers over de maand augustus zijn nog niet beschikbaar.
Tijdens één van de specifiek geluidcontroles in het centrum van Rotterdam is er een door
de gemeente ingeschakelde gedragsacteur aangesloten. De gedragsacteur kruipt tijdens
de controle in de huid van een ‘Rotterdamse inwoner’. Op het moment dat de te
controleren voertuigen staan te wachten op hun controle, gaat deze acteur met de
bestuurders in gesprek. Met als doel om te achterhalen waarom ze zich zo gedragen en
aanknopingspunten te vinden voor de vervolgaanpak. Uit observaties van de
gedragsacteur blijkt dat in driekwart van de gevallen de bestuurders heel goed weten dat
ze met een voertuig rijden welke niet aan geldende voertuigeisen voldoet. In een kwart
van de gevallen volgde ontkenning. Wel viel op dat veel bestuurders een stressvolle indruk
maakten en dat ze onderling vrienden bellen om niet meer naar Rotterdam te komen
vanwege de controles.

 

Tijdens de acties van eind juni en juli is gehandhaafd op grond van artikel 57 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV): “Bestuurders van een motorvoertuig,
bromfietsers en snorfietsers mogen met hun voertuig geen onnodig geluid veroorzaken”.
Handhaving op grond van dit artikel vindt plaats door het uitschrijven van een
‘Mulderboete’. Dit is een verkeersboete van 280,- euro die het Openbaar Ministerie oplegt.
Dit is een nieuwe aanpak die niet eerder zo is uitgevoerd door Toezicht en Handhaving.
De aankomende verkeeraso-acties gaan we ook handhaven op grond van artikel 2:47 lid 1
onder b van de APV: “Het is verboden zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan
weggebruikers of gebruikers van nabij de weg gelegen gebouwen onnodig overlast of
hinder veroorzaakt wordt”. Handhaving op grond van dit artikel vindt plaats door middel
van het opleggen van een last onder dwangsom van € 500,- met een maximum van
€ 3.000, -. De last onder dwangsom wordt door de gemeente opgelegd als een overtreding
zoals agressief rijden en overlast veroorzaken wordt geconstateerd.
Het inzetten van artikel 2:47 lid 1 onder b van de APV bij de aanpak van verkeersaso’s is
nieuw. Tijdens de actie van 30 juli hebben we een schouw gehouden ter voorbereiding op
deze nieuwe maatregel.

In september en oktober van dit jaar staan vijf acties gepland waarvan één gezamenlijke
actie met de politie. De planning voor de resterende periode is momenteel in ontwikkeling,
waarbij ook integrale acties worden gehouden met de politie.
De verkeersaso-acties worden maandelijks georganiseerd waarin, op roulatiebasis, alle
hotspotlocaties worden meegenomen. Tijdens een actie worden handhavers als spotters
ingezet. De resultaten en effecten van de acties zullen worden geëvalueerd op basis van
het aantal overtredingen, meldingen, en een bevraging onder bewoners en ondernemers.
Naar aanleiding van de eerste actie hebben we veel positieve reacties ontvangen en ook
suggesties voor locaties waar Rotterdammers deze verkeersaso-actie ook graag
georganiseerd willen zien. Deze suggesties worden meegenomen in de keuze van locaties
waar de acties nog plaats gaan vinden.

Geluidmeters en geluid-informatie-displays

Sinds 10 augustus zetten we als eerste gemeente in Nederland (samen met Amsterdam)
een nieuw instrument in: de GID’s (geluid-informatie-displays). Deze GID’s meten het
geluid van het verkeer. Bij een te hoge geluidproductie waarschuwen de displays voor een
boete (op basis van artikel 57 RVV, € 280). Een vergelijkbaar instrument zetten we al jaren
met succes in voor snelheidsovertreders, de zogenaamde SID’s (snelheid-informatie-
displays). Naast het waarschuwen krijgen we ook een beeld De geluidsmetingen zijn
bedoeld om een goed beeld te krijgen in de ontwikkeling van het aantal luide passages.
Daarom zetten we ook geluidmeters op andere plekken in de stad zonder display.
In de EU-regelgeving zijn voor de geluidproductie van personenauto’s en motoren
rijdende waarden vastgesteld. In de loop der jaren zijn deze geluidseisen voor nieuwe
personenauto’s steeds strenger geworden. Op dit moment mogen nieuwe auto’s bij hun
typegoedkeuring maximaal 70 dB(A)produceren. Vanaf 2024 wordt dat voor nieuwe
auto’s 68 dB de Motoren mogen tot 77/80 dB(A) geluid produceren.

Op basis van de eerste twee weken inzet van de GID’s zien we dat:
– Op de Strevelsweg produceren gemiddeld 41 voertuigen per dag een
geluidbelasting boven de 80 dB(A) waarvan 42% in de avond en nacht. De
schermen gaan aan vanaf 83 dB(A) en hoger, dit komt gemiddeld 19 keer per dag
voor;
– op de Bergselaan produceren gemiddeld 5 voertuigen per dag een geluidbelasting
van boven de 80 dB(A) waarvan 30% in de avond en nacht. De schermen gaan aan
vanaf 83 dB(A) en hoger, dit komt gemiddeld 3 keer per dag voor;
– op de Laan van Magisch Realisme produceren gemiddeld 4 voertuigen per dag een
geluidbelasting boven de 80 dB(A) waarvan 40% in de avond en nacht. De
schermen gaan aan vanaf 83 dB(A) en hoger, dit komt gemiddeld 2 keer per dag
voor;
– op de Slinge produceren gemiddeld 12 voertuigen een geluidbelasting boven de 80
dB(A) per dag waarvan 48% in de avond en nacht. De schermen gaan aan vanaf 83
dB(A) en hoger, dit komt gemiddeld 6 keer per dag voor;
– op de Westersingel produceren gemiddeld 22 voertuigen een geluidbelasting
boven de 80 dB(A) per dag waarvan 52% in de avond en nacht (hier hangt alleen
een geluidmeter – geen display);
– op het Haagseveer produceren gemiddeld 20 voertuigen een geluidbelasting
boven de 80 dB(A) per dag waarvan 50% in de avond en nacht (hier hangt alleen
een geluidmeter – geen display).

Gesteld kan worden dat geluidwaardes boven de 80 dB(A) buitenproportioneel zijn en
zorgen voor ernstige hinder bij omwonenden. Er is dan hoe dan ook sprake van
buitensporig rijgedrag en/ of in combinatie met aangepaste uitlaten op auto’s en motoren
of andere aanpassingen. De afgelopen jaren onderzocht de gemeente ook de
geluidbelasting van voertuigen. In de onderzochte straatdelen (West-Kruiskade, Nieuwe
Binnenweg) kwam er gemiddeld 90 keer per dag een geluid van boven de 80 dB(A) voor.
De zwaarste pieken destijds, waren soms wel 20 tot 30 dB hoger dan bij normaal verkeer.
De TNO heeft de afgelopen twee jaar metingen verricht in alle G4 gemeenten. Als vervolg
daarop hebben de G4 gemeenten samen met het ministerie van I&W aan de TNO de
opdracht gegeven om verder te kijken naar de naar mogelijkheden om zogenaamde
geluidsflitspalen in Nederland in te kunnen zetten. Daarbij inventariseert de TNO zo breed
mogelijk wat daarvoor benodigd is, juridisch, technisch. Daarbij kijkt ze ook naar systemen
die in de EU ontwikkeld worden.

Met een gedeeld beeld van de problematiek willen we samen met TNO een betere
landelijke beleidsaanpak op overlast van luide auto- en motorpassages tot stand brengen.
De resultaten zijn input voor vervolggesprekken met het ministerie van Justitie &
Veiligheid en het Openbaar Ministerie.

Gedragscampagne

De afgelopen twee jaar is er onderzoek uitgevoerd naar de gedragsdrijfveren van de
‘verkeersasocialen’ in Rotterdam. De doelgroep is gevoelig voor signalen uit de
zogenaamde ‘inner-circle’, met name directe familie. Op basis van deze drijfveren zijn er
op wisselende momenten (sinds juli) op het Middelandplein, Goudsessingel, Hillelaan en
het Weena grote borden langs de weg te zien met portretten van ‘moederfiguren’; welke
zich uitspraken voor veilig rijgedrag.

Naast de campagneborden zijn er via maatschappelijke ingangen van de gemeente
daadwerkelijke ‘moeders’ gevonden welke in september eenmalig de straat op gaan om
tijdens piekmomenten op de Meent en Witte de Withstraat in gesprek te komen met de
doelgroep. De moeders proberen in contact te komen met de ‘jonge’ bestuurders in de
hoop hen positief aan te sporen tot veilig rijgedrag. Deze actie kent een zorgvuldige
voorbereiding om de kans op escalatie uit te sluiten en de veiligheid van de ‘moeders’ te
garanderen.

Het effect van de gedragsinzet monitoren we na de zomer. Onder andere door in gesprek
te gaan met de doelgroep. Zo kunnen we achterhalen, en zo ja in welke mate, of het hun
gedrag heeft weten te beïnvloeden.

Overige maatregelen

Er zijn deze zomer twee nieuwe flitspalen geplaatst op de Maasboulevard ter hoogte van
de Abram van Rijckevorselweg. De palen controleren op snelheid en roodlichtnegatie. Na
de zomer volgt plaatsing van een extra flitspaal op de Statenweg.
De (weekend-avond) straatafsluitingen op de Meent, Karel Doormanstraat, Aert van
Nesstraat, Witte de Withstraat en de Kruiskade verlopen naar omstandigheden goed. Voor
de afsluiting op het kruispunt Aert van Nesstraat – Karel Doormanstraat is de situatie op
advies van bewoners geoptimaliseerd; bewoners van de Karel Doormanstraat
ondervinden geen last meer van kerende voertuigen. De afsluitingen lopen tot oktober van
dit jaar door.

In alle deelgebieden van de gemeente hebben we op invalswegen borden geplaatst om
bewoners en bestuurders te wijzen op onze inzet vanuit de Rotterdamse Verkeersaso
Aanpak. Bewoners worden op die manier geïnformeerd en tegelijkertijd is het een extra
beïnvloeding van het rijgedrag van bestuurders. We hebben veel positieve reacties
ontvangen deze zomer. Het sterkt ons om de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak door te
blijven ontwikkelen en uit te breiden, zoals toegelicht in de raadinformatiebrief (M2305-
4185). 


Afbeelding auto preview: AI gegenereerd

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair