HomeGemeente #raad010Provincie verschuift probleem fileinfarct N219/A12/A20 naar @Zuidplas; gemeente negeert advies verbreding N219...

Provincie verschuift probleem fileinfarct N219/A12/A20 naar @Zuidplas; gemeente negeert advies verbreding N219 #VijfdeDorp

De bewoners en bedrijven in – en rondom – het beoogde Vijfde Dorp zullen het lopend, op de fiets en wellicht met wat openbaar vervoer naar kleine (trein)stations in de omgeving moeten doen. Dit gaat tegen het gedegen advies ‘Verkeerseffecten  middengebied’ in, zie cover hieronder afgebeeld. De grote zorg is dat ‘die omgeving’ vooral gekenmerkt wordt door files op de N219, de A12, de A20 en alle provinciale wegen die deze hoofdwegen verbinden. Uit diverse beoogde (concept) documenten blijkt dat de provincie Zuid-Holland bijdraagt in de miljoenen die bij Waddinxveen en Gouda nodig zijn om de verkeersdrukte beperkt te houden. Zuidplas legt op basis van deze stukken het overduidelijk advies naast haar neer, om onder andere de drukke N219 te verbreden en dit ook te gaan doen bij alle binnenwegen.

Traffic Jam Auto Stedelijke - Gratis foto op Pixabay

De ‘goedkope’ oplossing van meer voet- en fietspaden, snelle rotonde’s en bussen naar treinstations, zou volgens Zuidplas de extra filedruk moeten wegnemen.

De provincie draagt dan deels bij aan mobiliteitsoplossing omgeving Waddinxveen en Gouda, maar benadrukt in haar documenten dat de gemeente Zuidplas verantwoordelijk is voor de knelpunten die ontstaan richting de A12 en A20.

 

 

Over het plan

Het Masterplan Middengebied van de Zuidplaspolder is al sinds 2004 aangewezen voor grootschalige woningbouw. In een vroeg stadium deed portal Nesselande.info pogingen met (vertrouwelijk) stukken het plan te doorgronden. Bewust het woord ‘ pogingen ‘ omdat de concept overeenkomsten en insteek van vooral de VVD Zuidplas niet op een lijn liggen.

Vooral de tegenstrijdige berichten vanuit de gemeenteraad van Zuidplas botsen met de adviesplannen en waarschuwingen die de diverse externe adviesrapporten uitdrukkelijk geven op gebied van mobiliteit. De concept Bestuurlijke Overeenkomst (mei-juni 2021) zegt over de aanleiding:

In 2008 is de Regionale Ontwikkelorganisatie Zuidplaspolder door de gemeenten Rotterdam,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Gouda, Waddinxveen en
de Provincie opgericht om de financieel-economische uitvoerbaarheid van de plannen voor de
Zuidplaspolder vast te stellen en om ervoor te zorgen dat de nieuwe weginfrastructuur en de
natuur- en groenprojecten die horen bij het plan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling in de
Zuidplaspolder mede gefinancierd zouden worden uit de plannen voor woningbouw,
bedrijventerreinen en nieuwe glastuinbouwgebieden. 

De provincie zegt:

Gedeputeerde Staten leggen deze overeenkomst bij deze voor aan Provinciale Staten voor wensen en bedenkingen. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de realisatie van 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen, mobiliteit, natuur, landschap en duurzaamheid.

De status april-mei 2021

De concept overeenkomst – dat een eerste, financiële uitwerking is van het Masterplan -, wordt voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan Provinciale Staten en zal naar
verwachting op 26 mei 2021 besproken worden in de Statencommissie Ruimte, Wonen en
Economie. Parallel daaraan wordt de Overeenkomst (voor reactie) voorgelegd aan de
gemeenteraad van Zuidplas en aan de gemeenteraden van de overige deelnemers aan de
Grondbank, namelijk die van Rotterdam, Gouda en Waddinxveen. Tevens wordt het Masterplan voor het Middengebied van de Zuidplaspolder ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Zuidplas en zal het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een inhoudelijke reactie geven op het Masterplan.

Ook Gouda waarschuwt voor knelpunten

Bij de gemeente Gouda liggen de zorgen bij de verkeerssituatie rond Westergouwe (N457) die aangepast zal worden en rotondo’s krijgt richting een snelle verbinding naar de A20, Indirect geeft dit druk op het verkeer uit de richting Nesselande/Zevenhuizen/Vijfde Dorp. In de huidige situatie zijn er al overduidelijk problemen met de verkeersafwikkeling en staat er al jaren op de A12 richting Utrecht – net voor de afrit Zevenhuizen – een bord met waarschuwing voor ‘files tijdens spits’. Opmerkelijk is de uiting van de provincie Zuid-Holland in een bestuurlijke concept overeenkomst:

Met de ontwikkeling van het Middengebied zal de verkeersdruk in het gebied met 2-3% toenemen.

De door de provincie genoemde groei van 2-3% is opmerkelijk omdat het reeds eerder aangehaald verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng al spreekt van een natuurlijke groei van 2,5% per jaar nog los van de bouw van het Vijfde Dorp:

Het verkeersonderzoek – dat zeer duidelijk is het slotadvies aangaande verbreding N219 en omliggende wegen – spreekt bij realisatie van 8000 woningen van een ‘ zeer zware overbelasting ‘ van de N219, A12 en A20 vanuit alle uithoeken wellicht niet bij een brede opening bij de Moordrechtboog (en dus directe verbinding Vijfde Dorp-Moordrecht A20):

Met de omvang van de bebouwing loopt ook de overbelasting op kruispunten op. Dit
geldt feitelijk voor de kruispunten bij alle aansluitingen. Zeer zwaar belast worden de
zuidelijke VRI op de aansluiting Zevenhuizen A12 en de noordelijke rotonde op de
aansluiting Nieuwerkerk A20. Ook op de andere kruispunten ontstaat er zwaar belaste
kruispunten.

Op basis van de diverse verkeersanalyses trekt het genoemde rapport de volgende conclusies:

1. De verkeerssituatie is autonoom overbelast, mede door de diverse ontwikkelingen, die reeds in gang zijn gezet, zoals de komst van 10.000 woningen en
5.000 arbeidsplaatsen in de directe omgeving. Deze overbelasting doet zich voor
op de A20 en A12 en op de kruispunten bij de aansluitingen.

2. Het Middengebied is georiënteerd op het westen: de Rotterdamse en Haagse
agglomeratie. Indien deze richtingen onvoldoende worden gefaciliteerd met
adequate verbindingen, gaat het verkeer gebruik maken van wegen die hier niet
voor zijn ingericht, zoals de Middelweg noord met de om-en-om-regeling.
Om deze reden is een aansluiting op de N219 nodig, echter dan zijn er ook direct
aanpassingen van deze weg nodig om het extra verkeer te kunnen verwerken.

3. Realisatie van een aansluiting op de Moordrechtboog is alleen zinvol als deze een
directe verbinding krijgt met het woongebied, anders wordt deze nauwelijks
gebruikt. Concreet betekent dit een aansluiting op de Moordrechtboog ten zuiden
van de spoorlijn Den Haag – Gouda. 

Wat zijn de effecten van een goede ontsluiting voor fiets en openbaar vervoer?

De effecten van een goede ontsluiting voor fiets en OV zijn niet specifiek
onderzocht, maar het Middengebied ligt ver van de bestemmingen en van een station
(zelfs met een nieuw station bij Westergouwe/Gouweknoop). In de huidige context wordt hiervan geen merkbaar effect verwacht op het autogebruik.

Welke beoogde mobiliteitsoplossing dan wel voor de filedruk door het Vijfde Dorp?

Door de keuze voor de zogenaamde variant 4H+ voor de verkeersontsluiting van het Plangebied (zie afbeelding boven) ontstaat er financiële ruimte bij de gemeente Zuidplas om middelen (€16 miljoen) in te zetten voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen.

Gelet op de ontwikkeling van een bedrijventerrein rondom de Gouweknoop, is het ook voor de Gemeente van belang dat dit gebied bereikbaar blijft. Hiervoor zijn een aantal maatregelen nodig (incl. VAT en onvoorzien):
– Verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt ’t Weegje: € 3.600.000,-
– Verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt N457 Westergouwe West: € 3.100.000,-
– Verbreding N457 tussen ’t Weegje en de kruising bij de A20: € 6.400.000,-
Deze kosten zijn inclusief grondverwerving, extra voorbelasting en afkoop beheer en onderhoud. Daarnaast is het uitgangspunt dat de verbreding plaatsvindt ten noorden van de huidige N457. De Gemeente, de Provincie en de gemeente Gouda zullen bovengenoemde investeringen voor hun rekening nemen.

Door de gemeente Zuidplas moeten met het budget oplossingen worden gevonden voor de verkeersafwikkeling op de toeritten van de A12 bij Zevenhuizen, de A20 bij Westergouwe en andere regionale verkeersoplossingen op het gebied van openbaar vervoer en de fiets.

De bijdragen aan de mobiliteitsoplossingen vanuit de gemeente Zuidplas

De inzet van de gemeente Zuidplas draait om extra voet- en fietspaden en de inzet van turborotonde’s en t-kruisingen. Doel is de bewoners naar de stations in Gouda en  Waddinxveen en metro Nesselande te leiden middels de fiets. Fietsers die ook in de spits last zullen hebben van het enorme autoverkeer op de N219 richting A12, A20 en sluipwegen. Nog los van de vraag of fietsen tijdens de spits veilig en raadzaam is.

Laat nu juist zo een turboronde einde Brandingdijk Nesselande/kruising Zuidplasweg niet hebben gewerkt en zijn vervangen door stoplichten om het verkeer beter te laten doorstromen. De turborondes hebben juist door het dominant aanwezige vracht-/sluipverkeer voor veel verkeersagressie gezorgd en (kleine) auto-ongelukken die alle ontsluitingen direct vastzetten.

TOT SLOT: Opmerkelijke tegenstellingen

 • Allereerst is het opmerkelijk dat de Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat er in het poldergebied tot 2035 geen grootschalige bouw mag plaatsvinden. Eerder door Nesselande.info bekeken rapporten adviseren tevens niet te gaan bouwen zes meter onder NAP. 
 • Er zijn qua meting verkeersdrukte reproductieruns gedraaid in de coronaperiode die niet vertegenwoordigend zijn voor een visie richting 2030/2040. 
 • Net zo opmerkelijk is het feit dat in het participatiedocument – dat samen met de huidige bewoners van Zuidplas is opgesteld – benadrukt wordt dat de bewoners niet meer langzaam verkeer wensen in de wijk; dit zijn voet- en fietserspaden. De gemeenteraad zet hier juist VOL op in. 
 • De opmerkelijke metingen en reproductieruns (bron rapport Royal HaskoningDHV, 2020)
  van de verkeersdrukte verwacht door de bouw van het Vijfde Dorp meten de zogenaamde ‘vertragingen’ puur vanuit een punt rondom Vijfde Dorp Zuidplas tot de ‘richting’/aansluiting A12 en A20. Dat er in de spits op die A12 en A20 files staan en dus voor een terugdrukeffect zorgen op de N219, is niet gemeten en meegenomen. Volgens onze berekenen zal het vanuit midden Zevenhuizen naar de A20 richting Rotterdam in de spits 35-40 minuten gaan kosten op basis van de huidige zwakke mobiliteitsoplossingen. Fietsen naar Rotterdam is inderdaad sneller Vanaf die opricht A20 naar centrum Rotterdam kan het in de spits wederom 45 minuten duren en kost het ritje 90 minuten. Heel simpel even in de Google Maps app kijken op basis van daadwerkelijke cijfers van bijvoorbeeld de laatste vijf jaar.  
 • De logische vraag is: hoe kunnen (snel)bussen tijdens de spits – en volle N219 en tussenwegen – wel op snelheid bij een trein-/metrostation komen? Daarbij zijn het aansluitingen op een klein station dat geen snelle verbinding richting Den Haag/Rotterdam kent.
 • De gemeente Zuidplas gaat vol inzetten op voet- en fietspaden, naast het feit dat ook zij (op de rotonde’s) last zullen hebben van de toename in verkeersdrukte, geeft het adviesrapport Goudappel Coffeng aan dat deelauto’s en fietspaden de filedruk niet zullen laten afnemen en dat de nieuwbouwwijk Vijfde Dorp vermoedelijk voor 80% uit automobilisten zal bestaan.  
 • Opmerkelijk in alle bekeken stukken is dat de bouw (en dus drukte op de wegen) en uitrol bij Gouda Westergouwe, Waddinxveen Triangel en Zevenhuizen Knibbelweg Oost en Koningskwartier, niet in de plannen voorkomen.
 • De natuurlijk groei van de verkeersdrukte op de A12 en A20 (en dus ook N219) van 2,5% per jaar wordt genegeerd. Ook in de stukken van de Provincie Zuid-Holland wordt dit niet aangehaald en meegenomen, zie screenshot eerder in dit document.
 • De meest heldere inzichten komen van de CU/SGP in Zuidplas, die overduidelijk de verkeersproblemen aanhalen, die door andere zo gemakkelijk worden genegeerd om maar te kunnen bouwen, zie hier het artikel. Net zo opmerkelijk is dat diverse gemeenteraadsleden in Zuidplas zich zorgen maken over het feit dat delen van het huidige Zuidplas klem worden gezet, en dan vooral bedrijfsterreinen. 
 • De adviesrapporten spreken van een advies doortrekken metro en of een eigen treinstation op het net Den Haag – Gouda; de bewoners van Zevenhuizen willen GEEN metroverlening, maar ook geen langzaam verkeer (fietsers/voetgangers). 
 • De onderzoeksrapporten aangaande de verkeerseffecten Middengebied door de bouw van het Vijfde Dorp zijn lange tijd ook voor de eigen gemeenteraadsleden ‘vertrouwelijk’  geweest; de raad heeft pas in een laat stadium ALLE documenten ingezien. De vraag die opkomt is.. waarom zijn deze vitale adviesrapporten – die de enorme, negatieve verkeerseffecten in het Middengebied duidelijk benoemen – vertrouwelijk? 

 


Bronnen: diverse conceptovereenkomsten maart-mei 2021 Gemeente Zuidplas, GS, Grondbank RZG Zuidplas;

 • GS-brief aan PS over Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied
  Zuidplaspolder 2021
 • Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder
  Masterplan Middengebied Zuidplaspolder 2021
 • Brief van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
  Krimpenerwaard aan de gemeente Zuidplas over het Masterplan Middengebied
  Zuidplaspolder 2021
 • Rapport Verkeerseffeceten Middengebied, Goudappel Coffeng 2020

 

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair