HomeNesselande INFO nieuws#voorjaarsnota010: college Leefbaar Rotterdam staat er zeer slecht voor; bezuinigingen en kostenverhogingen

#voorjaarsnota010: college Leefbaar Rotterdam staat er zeer slecht voor; bezuinigingen en kostenverhogingen

De gemeente Rotterdam staat er slecht voor. Waar de voornaamste opbrengsten (WOZ en parkeerbelasting, boetes..) in de breedte flinke verhogingen kennen en zullen kennen, was de Rekenkamer mei 2024 meedogenloos: dit college onder leiding van Leefbaar Rotterdam behaalt geen gestelde vitale doelen. Omdat onder andere Leefbaar Rotterdam eind 2023 de bouwgrond in Rotterdam duurder heeft gemaakt staan ontwikkelaars niet te trappelen om te bouwen in de havenstad.

Al eerder bleek dat Nesselander en wethouder Simons miljoenen opbrandt met niet-functionerende wijkhubs, zie artikelen.

Wethouder Simons (uit Nesselande) wethouder voor Leefbaar Rotterdam weet het niet meer qua begroting
Wethouder Simons (uit Nesselande) wethouder voor Leefbaar Rotterdam weet het niet meer qua begroting

Bron hieronder, gemeente Rotterdam juni 2024:  

Onder Totaalbeeld staat de Voorjaarsnota en Eerste herziening op hoofdlijnen toegelicht. Het Totaalbeeld is onderverdeeld in:

 • Voortgang 2024 gaat in op de ontwikkelingen in het lopende jaar 2024
 • Bestuurlijke hoofdlijnen geeft de grote lijnen aan voor de toekomstige jaren
 • Financiële hoofdlijnen 2024-2028 geeft inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en kengetallen
 • Collegetargets geeft een totaaloverzicht van alle collegetargets én de huidige stand van zaken
 • Coalitieakkoord bevat een korte samenvatting en een link naar het Coalitieakkoord: Eén stad dat een nadere uitwerking is voor de uitgewerkte begroting
 • Commissie- en Raadsbehandeling geeft aan wanneer de behandeling plaats vindt en een link naar de raadsbesluiten
 • Commissies geeft inzicht in welke commissies welke programma’s en paragrafen aan de orde kunnen komen
 • Leeswijzer geeft een uitleg van de opbouw van de begroting en een toelichting op de overgang naar de nieuwe programma-indeling

 

Programma’s

De programma’s geven een totaalbeeld van een beleidsmatig onderwerp. Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, de bestuurlijke hoofdlijnen, de doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

 

Paragrafen

De paragrafen geven een overkoepelend beeld over de programma’s. Er zijn paragrafen die vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn voorgeschreven en paragrafen die zijn toegevoegd om een totaal beeld te geven.

Verplichte paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Niet verplichte paragrafen: BBV Indicatoren, Duurzaam, Financiële kengetallen, Investeringen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Subsidies en Sustainable development goals.

 

Financiën 

Het onderdeel Financiën bestaat uit de:

 • Balans waaronder de geprognotiseerde balans, het kasstroomoverzicht, de reserves en voorzieningen zijn opgenomen.
 • Grondslagen en regelgeving waaraan de begroting, herzieningen en jaarstukken moeten voldoen.
 • Overzicht van baten en lasten met een totaal overzicht van de baten en lasten van de hele gemeente, het overzicht van incidentele baten en lasten en een overzicht van de baten en lasten per programma.

Elk jaar in november worden alle uitgaven en inkomsten die Rotterdam volgend jaar denkt te hebben op een rijtje gezet. Ook wordt een overzicht gemaakt hoe de stad er op dat moment voorstaat. Dat is de begroting. Halverwege het jaar wordt gekeken hoe het er voorstaat met  deze begroting. Dit is de zogeheten concept-voorjaarsnota. Hierin vertelt het college. Link opent een externe pagina de plannen voor de stad en wat belangrijk is voor de komende jaren. Waar gaat geld naartoe? En waar juist af? De gemeenteraad besluit begin juli over dit voorstel. Daarna werkt het college de voorjaarsnota uit in de begroting.

Wijken

Hier zijn nu nog de wijkagenda’s 2018-2022 opgenomen. Ondertussen zijn de wijkraden bezig met het uitwerken van de Wijkakkoorden, deze komen in 2023 ter beschikking.

Opbouw programma’s

De programma’s zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Voortgang 2024: aansluitend op de Voortgang 2023 onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma.
 • Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028: aansluitend op Bestuurlijke hoofdlijnen onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma.
 • Doelen van het programma: hier zijn meerdere doelen per programma mogelijk, voor ieder doel worden de vragen beantwoord: “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we daarvoor doen?”. Hierbij hoort ook steeds een set van indicatoren: de collegetargets, effectindicatoren die aansluiten op “Wat willen we bereiken?” en prestatieindicatoren die aansluiten op “Wat gaan we daarvoor doen?”.
 • Projecten: de belangrijkste projecten die (gaan) bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma worden hier kort toegelicht.
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: tot nu toe werd hiervoor de engelse term Sustainable development goals gebruikt, maar we willen nu overstappen op de nederlandse naam Voor ieder programma wordt aangegeven aan welke SDG’s het programma bijdraagt, van daaruit wordt verwezen naar de paragraaf Sustainable Development Goals waar een totaalbeeld wordt geschetst.
 • Verantwoordelijke collegeleden: hier is opgenomen welke collegeleden verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste delen van het programma.
 • Omschrijving, kaders en verbonden partijen: hier is ruimte voor een eventueel uitgebreidere omschrijving, een opsomming van de belangrijkste kaders met een link en wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het bereiken van de doelen van dit programma. Een uitgebreide toelichting op de Verbonden partijen is te vinden in de paragraaf met hetzelfde onderwerp.
 MIJN BOEKWERK

Soorten van financiële bijstellingen

In deze begroting worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

 • Onvermijdelijke ramingsbijstellingen: begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren of als juridische verplichtingen zijn.
 • Vermijdbare ramingsbijstellingen: Een vermijdbare ramingsbijstelling betekent dat zonder deze extra financiële middelen een eerder vastgestelde doelstelling niet of slechts deels gehaald kan worden.
 • Intensiveringen: Een intensivering betekent dat er een voorstel is om iets nieuws te doen of extra te intensiveren op iets bestaands. Hierdoor zullen er dus nieuwe of hogere doelstellingen ontstaan.
 • Taakstellingen en bezuinigingen: Een bezuiniging betekent dat er een voorstel is om iets minder of niet meer te doen. Dit betekent over het algemeen ook dat er doelstellingen wijzigen. Een taakstelling is een bezuiniging die inhoudelijk nog verder ingevuld moet worden.
 • Reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves.
 • Taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het  gemeentelijke takenpakket die leiden tot  een wijziging van het Gemeentefonds.
 • Kasschuiven: bijstellingen door verschuiving van budgetten tussen begrotingsjaren.
 • Technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact.

 

Algemeen

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende programma gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het programma Algemene middelen. De lasten zijn te vinden in de beleidsmatige programma’s waarvoor de middelen zijn bedoeld.

Op concernniveau zijn de taakmutaties en technische mutaties saldoneutraal. Kasschuiven zijn saldoneutraal binnen de meerjarenraming.

Alle bedragen in deze website zijn in 1.000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de afronding in 1.000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen. 

Bekijk hier de commissievergadering van 5 juni 2024 terug. 

Leegloop Leefbaar Rotterdam zet door; ook fractielid Van Drunen stapt op

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

Populair