HomeNesselande INFO nieuwsNesselande.INFO retro: geschiedenis wijk @Rotterdam-@Nesselande in beeld

Nesselande.INFO retro: geschiedenis wijk @Rotterdam-@Nesselande in beeld

 

Nesselande.INFO begin in 2003 als Nesselande.NET (plus het latere Rotterdam-Nesselande.nl). Inmiddels kennen wij ook een eigen Nesselande.TV met epische beelden en impressies van en vanuit de wijk Rotterdam-Nesselande. Met een actieve Twitter, Nextdoor-groep groept de visuele storytelling op onze Instagram snel. Op onze Nesselande Instagram presenteren wij onder het mom van ‘Nesselande.INFO goes retro’ unieke beelden van de geschiedenis van de wijk.  De beelden zijn op de Instagram gemixt met de beelden van het nieuws uit en over de wijk. 

 

Uniek is de geschiedenis van de wijk Nesselande. Enerzijds delen wij vooral op onze Instagram historische foto’s en video’s van de (opbouw) van de wijk Nesselande, anderzijds trachten wij de geschiedenis van het gebied Nesselande/Zevenhuizen/Nesse/Zuidplas te duiden. Daarbij ook epische events die in de wijk hebben plaatsgevonden zoals de Ferrari-dagen en het NK beachvoetbal op het strand Nesselande.

 

 • Aangezien het internetbureau achter Nesselande.info reeds vanaf 2001 betrokken is geweest bij de omgevingscommunicatie van diverse deelgebieden in de wijk, is er een archief van bijzonder nieuws, maar ook een Flickr, Pinterest en scanbaar Instagram-account waar deze beelden en video’s worden gedeeld. Het hoort bij de mooie wijk Nesselande vooral te zorgen voor visuele berichtgeving.

Hieronder een opsomming van diverse voorbeelden en items, zoals de wijk Rotterdam-Nesselande deze heeft beleefd en nog steeds meemaakt en ook op Nesselande.info voorbij zijn gekomen:

 • De voorronde WK strandvoetbal op strand Nesselande met bekende voetballers.

 • De diverse grote beachvolley toernooien
 • Burgerinitiatieven, zoals het vrijhouden van het recreatiegebied achter Nesselande, de invulling van de leegstand boulevard Nesselande en direct vragen aan de lokale politiek aangaande bijvoorbeeld onveilige situaties in de wijk die niet worden opgepakt.
 • De start van een lokale wielerverenigign.
 • Crowdfunding voor een lokale horecagelegenheid voor moeders en kinderen, een lokale fitness en een zwembad in de Zevenhuizerplas.

 • Burgemeester Aboutaleb bezoekt Nesselande en opent de 30 april viering.
 • De aanleg van de waterski-baan Project 7 met horeca op het water.

 • In 2015 kwam de Tour de France langs Rotterdam-Nesselande.

 • De opening van het Winkelcentrum Boulevard Newport
 • Het lokale circus

Zevenkamp en Nesselande (direct met elkaar verbonden) hebben meer met elkaar gemeen dan een metrolijn. Een mix van speurwerk door de gemeente Rotterdam en nesselande.info levert deze beknopte geschiedenis op: 

De locatie van Zevenkamp was één van de diepste polders van Nederland en werd in 1978 Rotterdams grondgebied. De Zevenhuizerplas werd uitgegraven en met de zo verkregen grond werd het polderlandschap opgespoten, waardoor het mogelijk werd om de slappe ondergrond te bebouwen. In 1979 werden de eerste woningen gebouwd.

Zevenkamp is een woonwijk uit 1970/1980. De woonwijk heeft een gevarieerd woningaanbod van ongeveer 7000 woningen waar veel verschillende bevolkingsgroepen wonen. Er zijn weinig beeldbepalende gebouwen. De helft van alle woningen zijn eengezinswoningen.

De opzet van de wijk is simpelweg helder; er zijn vier buurten die gescheiden worden door groen en water en verbonden door een ontsluitingsweg. De Ommoordse Tocht is als hoofdwatergang gehandhaafd. Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Ambachtsland. Het  voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van de wijk is goed.

Nesselande sinds 1995

In 1995 zijn de weidegronden waarop de Vinex-wijk Nesselande is gebouwd door de omliggende gemeenten overgedragen aan Rotterdam. Hierop is in 2000 gestart met het bouwen van de woonwijk Nesselande en het bouwen duurt nog voort. Ook in Nesselande is de bodem opgehoogd met zand uit de Zevenhuizerplas die daardoor in omvang verdubbelde.
Nesselande kent een paar belangrijke structuurbepalende elementen.

De hoogspanningsleiding waaronder de metro is aangelegd en de lintbebouwing van de oorspronkelijke wegen in en om het gebied.

Nesselande is het eindpunt van de metro. In het verlengde van de laatste halte is ruimte gereserveerd in om in te toekomst de metro door te kunnen trekken richting Zuidplas en Zoetermeer. Deze ruimte is in het bestemmingsplan bestemd voor ‘Groen’ en ‘Water’ in de vorm van het Rietveldpark en het Waterwijkpark.

Nesselande beschikt momenteel over circa 4300 woningen, drie parken, een winkelcentrum, scholen en overige voorzieningen. In 2005 is de metro doorgetrokken en het nieuwe eindpunt bevindt zich vlakbij de boulevard, het winkelcentrum en het strand aan de Zevenhuizerplas.

Nesselande is hoofdzakelijk ingevuld met woningen waarvan het grootste deel eengezinswoningen zijn.

Langs de belangrijkste verkeersroutes zijn voorzieningen als basisonderwijs, kinderopvang en
combinaties van wonen en werken toegestaan. Aan de randen van de wijk is steeds zorgvuldig bekeken hoe de nieuwe wijk goed kan aansluiten met het omringende gebied. Hier en daar staat hoogbouw.

Waterwijk is het noordelijkst gelegen deel van Nesselande. De locatie maakt enerzijds deel uit van de nieuwe wijk maar is anderzijds onderdeel van het natuurlijke landschap rondom Nesselande. De dichtheid waarin wordt gebouwd ligt daarom lager dan elders in de wijk. De woningen beschikken over een eigen kavel omringd met water. De woningen zijn voornamelijk particulier ontwikkeld.

Van Nessepolder tot ‘Nesselande’

Als Nesselander woont u formeel gezien in de polder.

Je komt er om te sporten, voor de Koornmolen of om snel op de A12 te komen. Het karakteristieke dorp Zevenhuizen is belangrijk geweest in het ontstaan van het groene hart rondom Nesselande.  Afbeelding: Kaartcollectie Zuid-Holland Polderreglementskaarten Gemaakt op: 30 november 2002/ Nationaal Archief, 4.ZHPB2, , licentie CC-BY-SA

Rondom de 12e eeuw hebben de eerste Zevenhuizers zich gevestigd aan de Rotte. De vestiging aan de dijk werd het latere Zevenhuizen.

Zevenhuizen

Onduidelijk is wanneer Zevenhuizen precies is ontstaan. Op de westelijke oever van de Rotte vlak bij de meren zijn aardewerkscherven gevonden uit het begin van de 12e eeuw. Sporen van de eerste Zevenhuizenaren zijn gevonden op de oeverwal ter hoogte van het Korenmolengat waar nu Landal is gevestigd. Nadat het eerste huisje gebouwd was, volgden er al snel meer, zodat een kleine woongemeenschap ontstond waaraan de naam Zevenhuizen werd gegeven. Gezien deze naam mag worden aangenomen dat gedurende enige tijd zeven huisjes hier hebben gestaan.

Zevenhuizen

Foto: Stichting Oud-Zevenhuizen

Het waren waarschijnlijk stulpjes van hout en riet, waarvan totaal niets meer is teruggevonden. In de Middeleeuwen was het gebied van Zevenhuizen en Moerkapelle een vrijwel onbewoonbaar drassig moeras en slechts via de natuurlijke waterwegen enigszins bereikbaar. Het oorspronkelijke riviertje de Rotte was de belangrijkste toegang tot dit gebied. De eerste bewoningscentra bevonden zich op de oeverwallen van de Rotte. Van hieruit begon men met de ontginning van het gebied voor de landbouw.

Door de eerste bewoners werd het land in cultuur gebracht en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Het land werd verdeeld in ‘weren’, lange smalle stroken land, van elkaar gescheiden door de sloten. De eerste ontginning reikte tot de huidige Noord- en Zuideindse weg. Van hieruit begon de volgende ontginningsfase oostwaarts in de richting van Waddinxveen.

Polders verveend

Toen de polders in Zevenhuizen verveend werden, moest de turf natuurlijk ook vervoerd kunnen worden naar de omliggende steden. Door de slechte toestand van de wegen was vervoer vrijwel alleen over water mogelijk. Om per schip uit de polder in de Rotte te komen was een sluis nodig, of een verlaat zoals men dat vroeger noemde. Elke polder in Zevenhuizen had zijn eigen verlaat. Voor de Catjespolder, die gelegen was in het noordelijke gedeelte van Zevenhuizen, was dit het Catjes verlaat.

De 15e eeuw

Restanten hiervan zijn nog zichtbaar in de Rottedijk bij het Korenmolengat. In de Zwanlasche polder liep een brede afvoersloot ‘De Zwanlasche sloot of vaart’, die via het Zwanlasche Verlaat in verbinding stond met de Rotte. Dit verlaat is vermoedelijk al in de 15e eeuw gesticht.

Aangezien de ontgonnen gronden steeds verder van de Rotte kwamen te liggen, begon de afstand een rol te spelen. Er werden huizen gebouwd aan de wegen, waardoor de nieuwe dorpskern van Zevenhuizen kwam te liggen op de plaats van het huidige dorp. Dit is natuurlijk een geleidelijk proces geweest. Blijkens een archeologisch onderzoek is met de bouw van de huidige laat-middeleeuwse kerk begonnen in de eerste kwart van de 15e eeuw, maar kwam stil te liggen tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten tussen 1418 en 1428. De toren dateert van circa een eeuw later.

Van de oorspronkelijke verkaveling die bij de ontginning werd gevolgd, is niets meer overgebleven. Door de intensieve afgraving voor de turfwinning, is het gehele middeleeuwse ontginningspatroon verdwenen. Alleen in de Nessepolder bij Oud Verlaat is hiervan nog wat terug te vinden.

In 1991 is de gemeenschappelijke gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle ontstaan. De gemeente telt 10.331 inwoners (1 juli 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 30,99 km² (waarvan 1,78 km² water).

De gemeente ontstond in 1991 door samenvoeging van de gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle onder de naam Moerhuizen. In 1993 werd de naam van de gemeente bij raadsbesluit vastgesteld op Zevenhuizen-Moerkapelle.

Nesselande sinds 2000

Enkele belangrijke voorzieningen in de wijk Nesselande – met start bouw 2000 – zijn (Wikipedia 2021):

 • Een 800 meter lang strand met boulevard aan de vergrote Zevenhuizerplas. In 2016 is een waterskibaan op de Zevenhuizerplas gerealiseerd en geopend.
 • Een woon- en winkelcomplex (Newport Nesselande) met drie woontorens van 65 meter hoog, de deelprojecten Miami, Barcelona en Kopenhagen. Het winkelcentrum Boulevard Nesselande is op 20 november 2009 geopend. De derde woontoren zal in 2021 worden geopend.
 • Een aansluiting op het metronetwerk van Rotterdam. Hiertoe werd de Calandlijn verlengd naar het nieuwe metrostation Nesselande, dit werd augustus 2005 geopend.
 • Voor alle woningen en bedrijven in Nesselande is een glasvezelaansluiting beschikbaar.

De straatnamen in de wijk zijn onder andere afkomstig van kunstenaars (deelgebied Tuinstad), molenaars (deelgebied Waterwijk) en eilanden in de Middellandse Zee (deelgebied Badplaats).

De ligging van Nesselande

Parallel aan de A20 ligt het bedrijventerrein dat een functie heeft voor lokaal en regionaal verzorgende bedrijvigheid. De zichtbaarheid vanaf de snelweg wordt gewaarborgd door integratie van bebouwing en de geluidswal. In Nesselande liggen twee oude linten met veel oorspronkelijke bebouwing, de Wollenfoppenweg en de Ringvaart (Zuideinde, Groeneweg, Bermweg, Onderweg en de Bostelweg). De Ringvaart is de ontginningsbasis geweest van de omliggende polders, nadat het gebied in de tweede helft van de 19e eeuw is drooggemalen. De Wollefoppenweg loopt van Oud Verlaat tot aan de Ringvaart. Het is een zeer afwisselende weg, die langs het recreatiegebied rond de Zevenhuizerplas, het Wollefoppenpark en de aangrenzende bebouwing voert. De kavels worden voornamelijk in beslag genomen door woningen en bedrijven. Als langzaam verkeersroute is de Wollefoppenweg een belangrijke schakel tussen de stad en het buitengebied. Beide wegen hebben een aantal ruimtelijke en functionele kwaliteiten, die als waardevol worden beschouwd. Ze bevatten een aantal panden, die vanwege hun historie of verschijningsvorm behouden zouden moeten blijven. Dit betekent echter niet dat er geen veranderingen kunnen plaatsvinden. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op het oorspronkelijke karakter geldt als uitgangspunt dat de ruimtelijke opbouw van dient te worden behouden, aangaande dichtheden, bouwhoogtes, rooilijnen en de verkavelingsrichting.

Het Oeverpark ligt centraal ten opzichte van het omringende woongebied en is goed bereikbaar met de auto en met de metro. Dit park aan de Zevenhuizerplas heeft een openbaar karakter en door de invulling zal het aantrekkelijk zijn voor de hele regio. Het is een combinatie van openbaar park, indoor- en outdoorrecreatie, een jachthaven en een teleskibaan. De Kosboulevard verbindt de verschillende activiteiten in het Oeverpark. Langs de boulevard ligt de skatebaan. In het meest westelijke deel is ruimte gereserveerd voor een hote

Nesselande kende anno 2021 ruim 14.000 inwoners, ruim 4300 woningen en is ruim 350 ha groot.

Afbeelding: deels uit De Prins Alexanderpolder en Rotterdam, De Wit, boek ISBN 9789040007606,m 2013

 

Bekijk meer historie op onze Instagram en video’s op onze Nesselande.TV

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden