Smaad laster beschuldigingen gemeente Rotterdam Nesselande
Afb. 1 Smaad laster beschuldigingen en de gemeente Rotterdam Nesselande.

De gemeente Rotterdam heeft wijkportaal Nesselande.info laten weten dat zij de smaad en laster beschuldigingen – die de Buurtpreventie Nesselande uit op onder andere zijn Facebook en website – NIET steunt. Die suggestie/relatie zou gewekt worden in de betreffende uitingen. In de periode maart 2021 tot heden hebben wij vervolgens de Wijkmanager Nesselande (toen ook betrokken bij het Wijkcomité Nesselande) – Gebiedsaccounthouder Maatschappelijke Ontwikkeling a/i , de afdeling communicatie Prins Alexander, de Wijknetwerker Nesselande als ook de Accounthouder Veiligheid Prins Alexander-Gemeente Rotterdam – Bestuurs- en concernondersteuning Directie Veiligheid, gesproken.  

[UPDATE 4/1/21 Wijkmanager en -netwerker zijn vertrokken uit Nesselande, zie dit artikel] 

 • In dit artikel komt ook de aan ons gezonden reacties van de Buurtpreventie coördinator Nesselande aan bod, wij verwerken deze momenteel. Dit artikel dient als FAQ en zullen wij waar nodig updaten met als doel een helder inzicht te bieden. 
De gemeente Rotterdam steunt de smaad-laster (beschuldigingen) van de buurtpreventie Nesselande niet
Afb. 2 gemeente Rotterdam steunt de smaad-laster (beschuldigingen) van de buurtpreventie Nesselande NIET

Lopend onderzoek en verzoek aan u

December 2021/begin 2022 onderzoekt de wijkmanager wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de lokale buurtpreventie richtlijnen, wij verwachten hier in 2022 duidelijkheid over te krijgen gezien de omvang van het dossier.

 • Waar het openbare info, of eigen info of openbare gemeente informatie betreft, delen wij die in onze artikelen.
 • Wij trachten – waar nodig – namen of associaties af te schermen, maar ontvangen graag op redactie@nesselande.info of ons online formulier, een reactie indien u meent dat er een aanpassing nodig is.
 • Nesselande.info heeft gemeente richtlijnen ontvangen die adviseren aangifte te doen bij bedreiging, smaad-laster en andere acties en incidenten die de veiligheid schaden.
 • Wij willen bewoners/lezers/betrokkenen verzoeken afstand te nemen van de oproepen tot ‘blokkade van de nieuwsportaal Nesselande.info’ en de suggestie ons nieuwsportaal/de oprichter te hacken en/of andere uitingen die ons kunnen schaden, opruiend kunnen overkomen of een gevoel van onveiligheid in de wijk kunnen aanwakkeren. Wij betreuren zeer dat dit soort meldingen worden gedeeld op een buurtpreventie-platform dat zich met de veiligheid van de wijk bezighoudt.
Oproepen tot het aanbrengen van schade aan Nesselande.info op de Facebook van de Buurtpreventie Nesselande 
Afb 3. Oproepen tot het aanbrengen van schade aan Nesselande.info op de Facebook van de Buurtpreventie Nesselande

Hoe bewaken jullie de integriteit van de uitingen? 

Door eerst te onderzoeken, (openlijk) contact op te nemen – waar mogelijk – en dan pas te publiceren. Indien mogelijk een hoor- en wederhoor en het laten informeren door  betrokken beleidsmakers. Binnen de context van dit artikel hebben wij inzichten aangevuld door contact te zoeken met gemeente medewerkers, Wijkcomité Nesselande, Wijkmanager Nesselande, directie veiligheidscoördinator, de gemeente communicatie Prins Alexander Rotterdam, onderzoekers bij de gemeente, buurtpreventie@rotterdam.nl en de Buurtpreventie Nesselande als ook andere relevante partijen. Bij de kwestie aangaande Nextdoor-beheer overtredingen hebben wij opheldering gekregen door de bemiddeling via de manager van Nextdoor Nederland en klachten van bewoners aanwezig op Nextdoor.

 • De origine van de content, die worden gelinkt, checkt u door het onafhankelijke archive.org te gebruiken en een gearchiveerde kopie op te zoeken (deze wordt ook in de rechtszaal gebruikt en is een onafhankelijk initiatief van webhosters).
Vragen stellen aan betrokkenen
Afb 4. Vragen stellen aan betrokkenen
 • Op basis van het communicatieonderzoek van de gemeente Rotterdam/Communicatie gebied Prins Alexander is Nesselande.info genoemd als betrouwbaar nieuwskanaal binnen Prins Alexander/Nesselande. Voor Nesselande.info een reden om per 2022 meer samen te gaan werken met nieuwskanalen in Prins Alexander. Wij kennen reeds een constructieve samenwerking met andere buurtpreventie teams in Prins Alexander.

Uitkomsten enquête communicatie Prins Alexander: Nesselande.info vermeld als betrouwbare nieuwsbron

De onjuiste uiting en kort onze reactie 

In de gewraakte optekening – zie afbeelding 2 – doet de Buurtpreventie Nesselande een aantal globale uitingen, waar wij hieronder puntsgewijs en helder op reageren.

De gemeente Rotterdam verzoek buurtpreventies bewoners respectvol te benaderen
Afb 5. De gemeente Rotterdam verzoekt buurtpreventies de bewoners respectvol te benaderen

Anders dan de genoemde uitingen hadden wij graag inhoudelijke reacties ontvangen over lopende (bewoners)vragen en de richtlijnen die de gemeente Rotterdam voorschrijft (zie afbeelding 5) en vragen over het in Nesselande gebruik van de onveilige Telegram-groepen in Nesselande die als buurtpreventie-chatgroepen worden ingezet. Nesselande gebruikt Telegram groepen – een toepassing die standaard geen end-to-end encryptie kent en door specialisten als ‘onveilig’ wordt bestempeld. Dit systeem is anders dan de WhatsApp groepen die landelijk en binnen Rotterdam beleidsmatig worden ingezet en met voortschrijdend inzicht – door middel van workshops – wordt gesteund. Zie afbeelding 6.

Landelijk en binnen de gemeente Rotterdam wordt vooral gefocust op de inzet van WhatsApp-groepen
Afb 6. Landelijk en binnen de gemeente Rotterdam wordt vooral gefocust op de inzet van veilige WhatsApp-groepen

Rotterdam.nl (december 2021, website), definieert een buurtpreventie team als:

Een buurtpreventieteam bestaat uit een groep van actieve bewoners die toezicht houden in de wijk. Dat doen ze door een aantal keer per maand gezamenlijk door de wijk te lopen. Voor de gemeente en de politie zijn ze de extra oren en ogen van de buurt. Als zij tijdens het lopen een onveilige situatie tegenkomen, geven ze dit door aan de gemeente en de politie. Hierdoor ontstaat er een veiligheidsnetwerk dat ervoor zorgt dat uw buurt veiliger en leefbaarder wordt.

[UPDATE December 2021, de gemeente Rotterdam heeft in 2021 nog niet inhoudelijk kunnen reageren mbt de richtlijnen en exacte vergoedingen voor de buurtpreventie en maakt onderscheid tussen buurtpreventiegroepen (alleen digitaal beheer van de chatgroepen), en daadwerkelijke buurtpreventie teams die ook regelmatig rondes doen en dit verantwoorden aan de gemeente Rotterdam. Bewezen is de steun in media-aandacht en link naar de commerciële nieuwssite. De wijkmanager Nesselande helpt Nesselande.info bij het opsporen van de verantwoordelijke binnen de gemeente die ons inhoudelijke antwoorden kan geven. Zowel de buurtpreventie als gemeente kunnen ons geen duidelijk verschaffen over de wijkrondes die de kern vormen van een ‘buurtpreventie’ en voor een gevoel van veiligheid in de wijk moeten zorgen] 

A Buurtpreventie Nesselande zegt: “..komt de veiligheid niet ten goede”

Wij zien in onze uitingen/artikelen/social media platformen geen enkele bewoording/uiting/indicatie die deze indruk zou wekken. Wij benadrukken dat wij weten dat ook de buurtpreventie een burgerinitiatief is en geven aan dat wij deze vanaf start hebben gesteund en nog steeds te steunen. Dat wij vragen stellen over liggende gemeente richtlijnen, de fysieke onzichtbaarheid in de wijk, vermeende belangenverstrengelingen, een toename van gevoel van onveiligheid onder Nesselanders als ook de waarheidsvinding van straffe uitingen en vermeende overtredingen, betekent niet dat wij “een vete kennen tegen een goedlopend buurtpreventienetwerk”. Wij betreuren deze onjuiste uiting die op de platformen van de Buurtpreventie Nesselande een opruiende werking kent.  

Voorbeelden van artikelen, waar wij de Buurtpreventie Nesselande op ons platform promoten/helpen, zijn:

Nesselande.info heeft bij het ontstaan van de buurtpreventie meegeholpen met een snelle uitrol in de wijk
Afb 7. Nesselande.info heeft bij het ontstaan van de buurtpreventie meegeholpen met een snelle uitrol in de wijk
Afb 4. Mail naar de Buurtpreventie Nesselande met advies hoe de eigen site te beveiligen 
Afb 8. Mail naar de Buurtpreventie Nesselande met advies hoe de eigen site te beveiligen

Op basis van het toenmalige snelle succes van de oorspronkelijke buurtpreventie coördinator Nesselande, heeft OPEN Rotterdam een video gemaakt van een populair buurtpreventieteam dat zichtbaar en toegankelijk aanwezig was in Nesselande, zie onderstaande video:

Wij hopen namens Nesselande.info snel weer een soortgelijk video over de buurtpreventie nesselande te zien.

Korte reactie op de gewraakte uiting:

B Buurtpreventie Nesselande zegt: “(lokale) overheidsinstanties tonen betrokkenheid..”

In de uiting stelt de Buurtpreventie Nesselande – in een context van een eigen ‘mening’ – dat de onthullingen die Nesselande.info openbaart ‘smaad en laster’ zouden zijn en dat zij bij deze beschuldigingen gesteund zouden worden door de “(lokale) overheidsinstanties” waar vermoedelijk de gemeente Rotterdam mee wordt bedoeld als  lokale overheidsinstantie.

De gemeente Rotterdam laat ons december 2021 in een gesprek weten geen partij te zijn in deze beschuldiging als ook smaad-laster (beschuldigingen) NIET te ondersteunen.

Vermoedelijk bedoelt de Buurtpreventie Nesselande hiermee ‘het burgerinitiatief van buurtpreventie’, dat de overheid en ook Nesselande.info steunt. 

Graag delen wij de Buurtpreventie Nesselande het onderzoek (masterscriptie universiteit Utrecht,Laura Kuiper, 16 juni 2020, Universiteit Utrecht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) dat duidelijk is over burgerbetrokkenheid, maar ook het effect van naming en shaming.  

Afb 9. Masterscriptie universiteit Utrecht,Laura Kuiper, 16 juni 2020, Universiteit Utrecht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Afb 9. Masterscriptie universiteit Utrecht,Laura Kuiper, 16 juni 2020, Universiteit Utrecht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

C Buurtpreventie Nesselande zegt: “..persoonlijke vete..” 

Deze uiting lijkt te bevestigen dat de Buurtpreventie Coördinator op persoonlijke titel opereert en communiceert en niet namens een ‘buurpreventieteam’ of ‘gemeente’. Wij betreuren deze persoonlijke aanval op de oprichter die Neselande.info zonder winstoogmerk in 2003 als onafhankelijk medium heeft opgezet. Het doel van Nesselande.info is bewoners in Nesselande kleurloos te informeren en misstanden aan het licht te brengen. Daarbij ook het kosteloos promoten van bewonersinitiatieven, zoals wij dit met de lokale Buurtpreventie Nesselande sinds de oprichting doen als ook meer events die nu geland zijn in de wijk en structureel veel vreugde bieden aan bewoners en ondernemers.

Nesselande.info is doorgestart in een periode dat er geen actief lokaal medium was in de wijk om bewoners/ondernemers gericht te informeren over (gemeente)zaken en de lokale initiatieven te steunen. Tevens betreuren wij het feit dat dit deze uiting van de Buurtpreventie Nesselande een miskenning is aan de honderden bewoners, ondernemers, stichtingen/verengingen/lokale events/gemeente medewerkers/lokale en landelijke media die aan Nesselande.info bouwen, werken en steunen. Wij zijn sinds 2003 een centraal nieuwsplatform en zien onze berichten binnen en buiten de wijk veelvuldig verspreid worden en gebruiken ons bereik, inzicht en bewonersplatform op een transparantie manier om ‘vergeten’ bewonerszaken succesvol aan de kaak te stellen, zoals bij de Waterbekken, lokale initiatieven, de buurtpreventie, vraagstukken met de gemeente, lokaal politieke aandacht voor wijkissues die lang spelen en nog veel meer.

Het enorme aanbod van lokaal nieuws/content wordt veelvuldig door (lokale) media overgenomen. Wij gebruiken geen gemeentesteun en misbruiken geen gemeentesupport of geboden podia om commerciële diensten te promoten.

Nesselande.info deelt geen ‘vreemde verhalen’, maar is transparant, doortastend en durft relevante vragen te stellen!

D Buurtpreventie Nesselande zegt: “Vreemde verhalen…” 

Aanpassing website Buurtpreventie Nesselande na artikelen en vragen Nesselande.info
Afb 10. Aanpassing website Buurtpreventie Nesselande na artikelen en vragen

Nesselande.info deelt geen vreemde verhalen. We hebben wel een vreemde drive om heel zonder enige vergoeding veel tijd te stop in een lokaal bewonersportaal en doortastend onderzoek te doen.

Vreemd zijn de wijzigingen die de Buurtpreventie Nesselande eind 2021 op haar website op basis van onze vragen en artikelen een en ander aangepast over Telegram, belagen en veiligheidsgevoel. Klik hier voor de link (kan anders zijn dan de screenshot). Klik hier voor ons artikel over de onveilige Telegram-groepen i.p.v. de bewezen WhatsApp-groepen en het artikel over het vermeend aanwakkeren van een gevoel van onveiligheid. Zaken als ‘dat Telegram veiliger zou zijn dan WhatsApp’ zijn verwijderd na publicatie van ons artikelen en het delen van relevante onderzoeken in het artikel.

Wij zijn wel doortastend, doen onderzoek en waar mogelijk hoor- en wederhoor en komen dan tot een artikel, zoals bij de zes maanden onderzoek voor het artikel over de beheerdersovertredingen op Nextdoor (verwijdering van onze en andere bewonerscontent, het belemmeren van constructieve bewonersdiscussies ed.).

Afb. 11 Een beheerder tracht op persoonlijke titel bewonerscontent en -discussies te verwijderen en belemmeren
Afb. 11 Een beheerder tracht op persoonlijke titel bewonerscontent en -discussies te verwijderen en belemmeren

Hier wordt een persoonlijke vete vermoed – aangezien de actie in strijd zijn met de richtlijnen van Nextdoor – die de beheerder had met onze content/onze portal/redacteuren en constructieve bewonersdiscussie die veelal – ondersteund door onze promotie – tot initiatieven in de wijk Nesselande leiden. Door ons doortastend optreden is samen met de countrymanager van Nextdoor Nederland deze beheerder ontmaskerd en zijn er maatregelen genomen.

Succesvolle nieuwsgroep Nesselande op Nextdoor
Afb 12. Succesvolle nieuwsgroep Nesselande op Nextdoor

Wij tasten nog in het duister wat de beweegredenen waren van deze ex-beheerder (en later zijn partner) om op een succesvolle, lokale Nesselande bewonerscommunity bewonerscontent te verwijderen en om onze nieuwsgroep op Nextdoor te willen belemmeren. Wij roepen iedereen op zich bij ons te melden, indien u meer informatie heeft.

Afb. 12 Nextdoor beheerder tracht tegen de richtlijnen in een bewoners-nieuwsgroep te verwijderen
Afb. 13 Een Nextdoor beheerder tracht  -tegen de richtlijnen in – content uit een bewoners-nieuwsgroep te verwijderen

 

Vragen aan Nesselande.info + hoor- en wederhoor Buurtpreventie Nesselande

Vraag 1: Wat is de aanleiding van dit artikel van Nesselande.info?

De artikelen/dit artikel dienen/dient een transparant belang in de wijk Rotterdam-Nesselande als ook bewonersbelang. Wij baseren ons op vragen uit de wijk, ‘gevoelsmetingen’ die wij wij sinds 2003 door middel van bewonerspoll houden, ingezonden stukken en aanvullend(ingezonden) input in en uit de wijk Rotterdam-Nesselande:

 

Beïnvloeding van veiligheidsgevoelens
Afb 14. Onderzoek Stuurgroep Veilig in de Wijk – Beïnvloeding van veiligheidsgevoelens, Abraham, Van Egmond en Van Sooomeren, 2011

Vraag 2: Waarom is er op jullie initiatief gesprokken met de gemeente Rotterdam? 

Begin 2021 hebben wij een kennismaking gehad via Zoom met de Wijkmanager/wijkcomité Nesselande en communicatie Prins Alexander. Wij hebben toen de communicatie aangehaald vanuit/over Nesselande en het feit dat deze in bepaalde (landelijke/lokale) media zeer negatief is en niet altijd conform werkelijkheid.

Mei 2021 hebben wij op basis van het gepubliceerde onderzoek met sterke stijging van gevoel van onveiligheid in Nesselande, een gesprek gehad met de wijkmanager/wijkcomité, communicatie Prins Alexander en de wijknetwerker. Tevens hebben wij gesproken over de negatieve framing van Nesselande, nepnieuws, het strand, het oppakken van lokale initiatieven, de beeldvorming van de wijk en het verkleinen van het communicatiegat tussen wijkcomité en bewoners.

In de periode oktober 2021-heden spreken wij met de wijkmanager en veiligheidscoördinator (functieverandering) over lopende incidenten.

Vraag 3: Wat heeft de gemeente gezegd te (kunnen) doen aan fakenieuws over de gemeente(projecten)?

Niets, en daarom een reden voor ons om daarin een rol te vervullen.

Vraag 4: Wat heeft de gemeente gezegd over de aanhoudende toename van een onveilig gevoel in de wijk Nesselande?

Wij hebben begin 2021 contact gehad met de gemeente onderzoeker, deze heeft aan te geven geen relaties te leggen/kwalitatief onderzoek te doen. Daarom hebben wij mei 2021 in het gesprek met de gemeente aangegeven dat wij dit onderzoeken. Uit deze onderzoeken zijn een aantal bevindingen gekomen die tot artikelen hebben geleid maar ook vragen aan de gemeente en lokale politiek. Wethouder Bokhove heeft haar interesse geuit in dit onderzoek.

Vraag 5: Wat heeft Nesselande.info gedaan aan het ‘fakenews’? 

Wij hebben onder andere redacteuren, lokale media nieuws social media platformen en onder andere DPG media aanvankelijk via social media verzocht artikelen aan te passen waar mogelijk met link naar de juiste info, zie afbeelding 15.

Afb 15. Verzoek aan redacteuren en media om aan waarheidsvinding te doen
Afb 15. Verzoek aan redacteuren en media om aan waarheidsvinding te doen

DPG media heeft updates doorgevoerd naar aanleiding van onze reacties en/of een andere redacteur heeft het artikel opgevolgd met een artikel waarbij betrokkenen daadwerkelijk zijn gehoord.

Op ons verzoek is content verwijderd dat geen beeld geeft van de werkelijke situatie/incidenten en gezien kunnen worden als etnisch profilering en aanleiding tot racistische discussies, als ook bijdragen aan een negatieve framing van de wijk Nesselande, zie bijvoorbeeld de afbeelding 16 van Nieuwsinbeeld.nl.

Afb 16. Op verzoek de verwijdering van beelden die geen uitleg van het incident geven en bijdragen aan scheve beeldvorming
Afb 16. Op verzoek de verwijdering van beelden die geen uitleg van het incident geven en bijdragen aan scheve beeldvorming

Vraag 6: DPG Media (onder andere AD.nl, NU.nl, PZC.nl) plaatst regelmatig berichten over Nesselande waarvan Nesselande.info vindt dat er geen waarheidsvinding is gedaan, waarom? 

Wij hebben niets tegen DPG Media. Hun mediakanalen zijn ook voor Nesselande van belangrijk. Beiden partijen hebben wel belang bij een juistheid van informatieverstrekking. Wij doorzien ook dat in de coronaperiode het afreizen van de ‘nieuwslocatie’ niet altijd een optie is.

Wij onderzoeken de verspreiding van deze ‘artikelen’ en eventuele afspraken/belangenverstrengeling.

 

Afb 17. Q&A
Afb 17. Q&A

[UPDATE wij verwerken momenteel een Q&A die wij ‘hadden’ met de buurtpreventie en die wij hebben onderzocht en waarbij wij de beantwoordingen (deels) met de gemeente Rotterdam hebben besproken, zie afbeelding] 

 


Verantwoording bij dit artikel 

 • Dit artikel is met zorg samengesteld en een inhoudelijke reactie op een openbare uiting van ‘smaad en laster’ van de Buurtpreventie Nesselande die online is geuit op 22 oktober 2021. Of deze aanklacht door alleen de dienstdoende coördinator, of het hele team (buurtpreventiegroep) is gedaan, is niet duidelijk.
 • De Buurtpreventie Nesselande geeft niet aan welke concrete uitingen/onderzoeken/bevindingen/vragen volgens haar ‘smaad en laster’ betreffen/bevatten.
 • De gemeente Rotterdam steunt deze ‘smaad en laster uiting’ van de Buurtpreventie Nesselande NIET.
 • Nesselande.info is een onafhankelijk nieuwsportaal dat zich richt op de bewoners en ondernemers in de wijk Rotterdam-Nesselande als ook andere geïnteresseerden, meer redactionele info is hier te vinden.
 • Wij publiceren misstanden in/rondom/over de wijk Rotterdam-Nesselande op basis van (bewoners)input en doen waar nodig een hoor- en wederhoor als de wederpartij wil meewerken en/of benaderen relevante beleidsmakers of andere betrokkenen.
 • Geen enkele uiting of bevinding heeft het doel een individu te schaden waar wij niet kunnen voorkomen dat een geadresseerd team/initiatief/groep uit een zelfde persoon en/of entiteit bestaat. Wij kunnen ook niet voorkomen dat een geciteerd antwoord bijdraagt aan een mate van beeldvorming.
 • Hoor- en wederhoor vindt plaats via onder andere sociale media, DM’s, mails, Zoom meetings en persoonlijke gesprekken. De betrokken gemeentemedewerkers ontvangen tevens onze periodieke nieuwsbrieven.
 • Bronmateriaal bestaat onder andere uit bestaande (gemeente)onderzoeken, richtlijnen, wetenschappelijke onderzoeken, afbeeldingen, screenshots, video’s, geluidsopnames, notulen, mailverkeer, social media verkeer en de juridische screening van onze artikelen.
 • Een deel van dit openbaar communicatie-verkeer kan zijn verwijderd bij/na publicatie van ons artikel, maar is wel in bezit van Nesselande.info.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve/onjuiste of belastende be-antwoordingen die wij hebben ontvangen. Indien u meent dat informatie een aanpassing verdient dan ons verzoek dit zsm te melden via redactie@nesselande.info of gebruik te maken van ons contactformulier. Disclaimer Nesselande.info/Rotterdam-Nesselande.nl
 • Bij gebruik van ons contactformulier worden geen gegevens bewaard; wij ontvangen een mail via het formulier en gebruiken deze mail alleen voor de eventuele beantwoording. 
 • Niets op dit blog mag zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt. Wilt u tekst, foto’s of video gebruiken? Vraag het via een e-mail en we kunnen zien wat mogelijk is.
 • De informatie van de artikelen zijn nagetrokken op het moment van schrijven en wij lopen  geregeld artikelen na om ze op juistheid te controleren. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is; stel ons via een email op de hoogte van de onjuiste info en/of verzoek tot aanpassing. Mailadres: redactie@nesselande.info.  
Vorig artikelAvondvierdaagse Nesselande zoekt met spoed vrijwilligers
Volgend artikel[UPDATE] Vermiste Lucy dood gevonden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.