HomeGemeenteONDERZOEK: ‘Waarom betaald parkeren in Nesselande (met bewonersontheffing) onvermijdelijk is!’

ONDERZOEK: ‘Waarom betaald parkeren in Nesselande (met bewonersontheffing) onvermijdelijk is!’

Februari 2022 een politiek-gekleurde, ongenuanceerde media-hetze op een lokale Nesselande Facebook gericht tegen het onderzoek van een lokale politieke partij die het ‘betaald parkeren’ in Nesselande bekijkt. De hetze staat haaks op uitdrukkelijke verzoeken – van onder andere bewoners aan de boulevard van Nesselande – om betaald parkeren in te voeren. Eind 2020 schreven zij aan ‘De Coolsingel’ reeds een brandbrief met een verzoek tot maatregelen, zoals betaald parkeren, te komen. Dit naar aanleiding van de parkeerdrukte tijdens events en op zomerse dagen aan het strand Nesselande.

Nu er veel parkeergelegenheden rondom de boulevard van Nesselande zijn verdwenen, is de parkeerdrukte actueler dan ooit en zou er tijdens de verbouwing van de boulevard, die van 2022 tot 2024 duurt, al maatregelen genomen kunnen worden. Strandbezoekers struinen nu de gehele wijk af, op zoek naar een parkeerplek.

Nesselande is een van de weinige, Nederlandse stads-stranden waar gratis parkeren nog mogelijk is. Hoek van Holland biedt door de bouw van de verlengde metrolijn nog tijdelijk gratis parkeren aan.

Wederom negatieve media-framing

AD.nl/DPG media pushte begin 2020 naar haar (lokale) titels een wederom opruiend bericht dat “Het Wijkcomité Nesselande ‘overvallen’ zou zijn door een “..onderzoek naar betaald parkeren in Nesselande“. De timing zou ook nog eens ‘ongelukkig’ zijn.

Aangezien politie en handhaving en ook Nesselande.info, maar toch vooral de bewoners in Nesselande, zich al jaren druk maken over de parkeerdrukte en aanverwant parkeeroverlast, valt ook deze media-hetze te bezien als politiekgekleurde content die maar nauwelijks de feiten weergeeft en geen bewonersbelang dient.

Al eerder kwamen uit dezelfde koker foutieve berichten over onder andere plunderingen aan de boulevard die nooit hebben plaatsgevonden, het zogenaamd volbebouwen van het park Common Green (dat welzeker naar bewoners is gecommuniceerd inclusief liggend bestemmingsplan uit 1998 en bewonersonderzoek) en het vormen van een crimineel beeld van Nesselande als ‘auto-inbraak-wijk’.

Wie naar de zonnige feiten kijkt, onderkent het enorme parkeerprobleem dat Nesselande in toenemende mate kent aangezien veel gebruikte parkeergelegenheden zijn vervangen door bouwprojecten.

Wijkagent vroeg in 2010 al aandacht voor parkeerdrukte

Ex-wijkagente Mireille van der Waal schreef in 2010 al een brief aan de bewoners van Nesselande waar zij de zomerse parkeerdrukte reeds als pijnpunt in de wijk Nesselande benadrukte, zie hier het artikel met brief. Nu er veel parkeergelegenheid aan de boulevard is verdwenen, rijden bezoekers verder de wijk in op zoek naar een gratis parkeerplek.

Anno 2021 – en de toen zomerse COVID-19 periode – is Nesselande tevens massaal ontdekt als wandelgebied en trekken de waterski en de outdoor sportlocaties steeds meer toeristen.

Wijkcomité heeft nauwelijks met Nesselanders gecommuniceerd

Opmerkelijk in het betreffende artikel van DPG Media is de melding dat het lokale – en voor veel Nesselanders anonieme en onbekende – Wijkcomité Nesselande zich gepasseerd voelt.

Alleen Nesselande.info heeft een handreiking en pogingen gedaan naar de toenmalige voorzitter – tevens ex-wijkmanager Nesselande – van het comité om lokale media te gebruiken om met de bewoners van Nesselande in dialoog te gaan of op zijn minst bewoners te informeren over besluiten die over/voor/namens hun zijn genomen in de maandelijkse wijkcomité-vergaderingen. Het waren vergaderingen die geen beschikbare notulen of verslagen kenden, maar na de (online) sessies in een groot zwart gat zijn terechtkomen, zijn door ons gepromoot en gepubliceerd.

Dit artikel beschrijft de beoogde samenwerking met het wijkcomité om interactief en beter met wijkbewoners in dialoog te gaan. Bij het gesprek waren de Wijkmanager Nesselande/ voorzitter Wijkcomité, Wijknetwerker en een vertegenwoordiging van de Communicatie Prins Alexander aanwezig. Vanuit Nesselande.info, dat tevens een wijdverspreid lokale nieuwsbrief biedt en actieve social media kanalen met veel lokaal bereik, hebben wij aangeboden interactie en daadwerkelijke communicatie tussen Nesselanders en wijkcomité te laten plaatsvinden. Dit bovenop het lokale nieuws, de betrokken polls en thermometer die wij als nieuwsportaal kennen.

Langslepende issues, zoals het hardrijden op de verkeersaders Laan van Avant-Garde en Brandingdijk, het meedenken met de bepaling horecagebied Nesselande met idee-en ingebracht door de bewoners en lokale ondernemers – als ook aanvulling middels een poll – zijn genegeerd door het betreffend wijkcomité. In een reactie van de toenmalige voorzitter van het comité werd ons gemeld dat bepaling horecagebied ‘vanuit heel Prins Alexander’ zou worden aangepakt met een campagne. Een verder onzichtbare campagne heeft tot geen enkele communicatie met initiatiefnemers en andere Nesselanders geleid. Juist die communicatie met bewoners en ondernemers was een verzoek in de brief vanuit de ‘Coolsingel’ bij het periodiek en langdurig vaststellen van het horecagebied.

Waar er een indruk is ontstaan dat het Wijkcomité Nesselande – met de voorzitter als gate-keeper – helemaal geen interactie met de wijk in het vizier had, zijn wij zelf vergaderingen gaan bijwonen en op Nesselande.info (live) gaan verslaan om een brug te slaan naar bewoners. Andere lokale media hebben onze verslagen, en de door ons opgetekende besluiten van het wijkcomité, overgenomen. Mails, reacties, sociale media discussies en meer uitingen van bewoners-uitingen, zijn alleen naar/met/over het comité gecommuniceerd en vervolgens genegeerd.

Wij zijn – cynisch genoeg – tijdens de nauwelijks bezochte (online) vergaderingen aangesproken als ‘die ene bewoners die nu aanwezig is’.

Omdat het wijkcomité – ondanks belofte en agendapunt – heeft verzaakt de langslepende verzoeken van wijkbewoners aangaande de onveilige Laan van Avant-Garde aan te pakken/kaarten, is Nesselande.info zelf in gesprek  gegaan met onder andere de lokale VVD die in weer verbinding stond met wethouder Bokhove. Hier is vervolgens wel actie uitgekomen.

Na het inspreken van een veiligheidsexpert van de gemeente in een van de vergaderingen van het wijkcomité in 2021 over een beoogd en gedegen aanpak van de Laan van Avant-Garde werd ons door de afzwaaiende voorzitter verboden het nieuws en de tekeningen te publiceren. Vervolgens is de aandacht vanuit het wijkcomité over de langslepende veiligheidsissues verdwenen.

Na het gesprek met lokale raadsleden, zomer 2021, en wederom enkele zware ongevallen op de onveilige laan, zijn er onder andere waarschuwingsborden op de laan geplaatst en voorkomen drempel-vertragers op een deel van de Brandingdijk het hard rijden. Spijtig vonden er in de tussentijd diverse ongelukken plaats op de laan met wederom (zwaar)gewonden, alvorens het echt prioriteit kreeg.

Het wijkcomité heeft issues uit de wijk structureel genegeerd

Net als dat het ‘wijkcomité’ de aangebrachte issues van een herinrichting van het bij Nesselanders populaire wandel- en recreatiegebied rondom Waterwijk-Zevenhuizerplas heeft genegeerd, is dit door een bewonersgroep, Nesselande.info plus landelijke media eigenhandig tot een positief einde gebracht en heeft de inspraakblunder tot een welkome herziening geleid.

Dat er van passeren van het comité geen sprak is geweest ligt in het feit dat juist bewonerscommissies aan de boulevard en Brandingdijk herhaaldelijk contact hebben gezocht met het comité om de problemen in hun woongebied te bespreken. Die succesvolle inspraak heeft tot een meedenken van de herinrichting van dat gebied geleid, zie dit artikel.

Oktober 2020 schrijven bewoners aan de boulevard van Nesselande een brandbrief aan de gemeente Rotterdam. Zowel Nesselande.info als meer lokale media hebben hier aandacht aanbesteed. Zie ook de afbeelding van Rijmond.nl.

Daarom wil de groep permanenten wegversmallingen en drempels, flitspalen, betaald parkeren in de wijk tijdens het zomerseizoen en strengere handhaving tot later in de nacht.
De bewoners vragen overduidelijk om acties van de gemeente, zoals het strenger handhaven van een parkeerbeleid gezien het wild-parkeren in de wijk. Ook vragen de bewoners overduidelijk om betaald parkeren in de wijk. Het wijkcomité en de betreffende bewoners zouden in de periode 2020-2021 reeds om te tafel hebben gezeten om de herinrichting Brandingdijk-boulevard concreet te maken.
Waarom ook nu het Wijkcomité Nesselande deze signalen heeft genegeerd, is niet duidelijk. Begin 2022 hebben vervolgens zowel de voorzitter, Wijkmanager Nesselande, Wijknetwerker, de veiligheidscoördinator als ook de wijkagent, de wijk Nesselande verlaten.

 

Politieke mediakleuring anders dan het opkomen voor een bewonersbelang

Februari 2022 het artikel van DPG Media (onder andere AD.nl/PZC.nl) dat schrijft over het onderzoek naar het betaald parkeren in de wijk Nesselande.

Een onderzoek dat is gestart door de lokale Groen Links. Zowel Groen Links als de dienstdoende wethouder Bokhove zijn politiekgekleurd een ‘(social) mediatarget’ van het lokale, politiek gekleurde ‘Nieuws Nesselande Facebook’ dat ook handelt onder de naam ‘buurtpreventie Nesselande’. Ogenschijnlijk lijkt de kritische ‘objectief’ maar sinds begin 2020 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het duidelijk geworden dat de communicatie vanuit deze Facebook en gelinkte site als ook de media-uitingen van de buurtpreventie Nesselande handelen namens een lokale politieke partij. Deze politieke frustratie gaat terug naar 2018 waar de betreffende politieke partij – en wethouderstaken – zijn verwezen naar een plek in de lokale oppositie en beoogde taken zijn overgenomen door andere politieke partijen.

Anders dan een overweging vanuit een vaak langslepend en vaak aangehaald bewonersbelang, brengen deze politiekgekleurde mediakanalen niets anders dan een ongenuanceerde ‘haatdiscussie’ naar de betreffende lokale politiek, zonder het jarenlange probleem in te zien. Vooral het aanhoudende fake nieuws heeft de wijk Nesselande in een lastige positie gebracht.

Wij maken ons dan ook zorgen over het structureel pushen van een politiek belang, anders dan een wijkbelang. Het politiekgekleurd fake-nieuws vanuit de genoemde media/persoon heeft in Nesselande niets opgelost, maar wel voor een onheus beeld van de wijk en bewoners gezorgd en heeft op de ‘Coolsingel’ maar ook in de omgeving Zuidplas politieke deuren dichtgegooid.

Parkeerdrukte in Nesselande is een groot probleem; betaald parkeren als uitweg

Waar lokale politici – ondanks het jarenlang dalen van de lokale criminaliteit in incidenten – maar al te graag een beeld van een verloederd Nesselande willen neerzetten, vertroebelen de echte uitdagingen, zoals de zomerse parkeerdrukte, de files richting de N219 en de toenemende fileproblemen rondom de wijk Nesselande. Onzinverhalen over plundering van winkels aan de boulevard van Nesselande, lossen de winkelleegstand niet op.

Betaald parkeren – met ontheffingen voor bewoners – is een goed idee!

Het parkeren aan de zonnige boulevard van Nesselande is – tijdens een zonnig weekend – al een structureel probleem. Waar de lokale wijkagent – middels een duidelijke brief aan bewoners in Nesselande – in 2010 al de parkeeroverlast en de parkeerdrukte heeft benoemd als (zomers) aandachtspunt, is het aantal parkeergelegenheden in Nesselande inmiddels sterk afgenomen:

 • het Jumboterrein achter de boulevard is bebouwd; een verlies van enkele honderden parkeerplekken;
 • de groenstroken aan de boulevard van Nesselande zijn begin 2022 opnieuw ingericht en maken het gedoogd wild-parkeren niet meer mogelijk/lastig;
 • door een miscalculatie in de wijk Nesselande waarbij het aantal auto’s per huishouden niet is bijgesteld bij de toename van de woningen na een her-ontwikkeld project, is het aantal parkeerplekken in de wijk Nesselande op veel plekken al summier;
 • door de bouw van de derde woontoren – en de woningen aan de Corsica-/Cypruslaan – is aan de boulevard de structurele vraag naar parkeerplekken door bewoners toegenomen;
 • de klachten van bewoners over het wild-parkeren, en het nauwelijks kunnen parkeren in de wijk, nemen elke zomer toe;
 • door de nieuwe bestemming van het Common Green park (deels bebouwing + beschermd park) is deze plek niet meer als parkeerterrein ingezet worden, zoals bij het event CuliNESSE is gebeurd;
 • evenementen aan de Kosboulevard kosten – net als bij CuliNESSE – een groot aantal parkeerplekken waardoor bezoekers automatisch achter de boulevard/in de wijk gaan parkeren, in de post-corona periode zal ook het aantal fysieke events aan de boulevard toenemen met al vanaf de lente een parkeerdrukte aan de boulevard;
 • er wordt tot en met de Shell Nesselande Brandingdijk (gratis) geparkeerd door strandbezoekers wat divers overlast en irritaties geeft;
 • al eerdere deden wij een poll waar ook het betaald parkeren een optie was, zie dit artikel;
 • het met de auto parkeren bij/voor het winkelcentrum is op zomerse dagen nauwelijks mogelijk aangezien de parkeergelegenheden worden gebruikt door strandbezoekers, betaald parkeren – met bewonersontheffing en/of parkeerschijf – zou voor een betere doorvoer kunnen zorgen, betaald parkeren kan bezoekers overhalen met de metro te komen;
 • wie op ‘gratis parkeren Rotterdam’ zoekt komt al snel terecht bij de P+R in Nesselande uit; het is de plek geworden om gratis te parkeren en vervolgens kostenverlagend een dagje Alexandrium te pakken na een paar minuten metro; het parkeerterrein bij de metro staat dagelijks vol;

 • de tijdelijke parkeerlocatie Kretalaan-Noorderstrand is bebouwd wat een verlies van enkele honderden parkeerplekken oplevert;

Ook wij willen Nesselanders niet zomaar aan extra gemeentelijke belastingen helpen, maar betaald parkeren moet – ieder geval in de zomer – er wellicht voor gaan zorgen dat Nesselanders nog in de eigen wijk kunnen parkeren. Een wijk waar – door opgroeiende kinderen – ook het aantal auto’s per huishouden aan het toenemen is (bron: Allecijfers.nl 2021).

Het Vijfde Dorp stuurt nog meer voertuigen de wijk Nesselande in

Wie zijn huiswerk heeft gedaan, weet dat buurgemeente Zuidplas voornemens is rondom de bouw van het Vijfde Dorp – met 8.000 woningen en ingeschat 12.000 auto’s – geen metro door te trekken of treinstation wil aanleggen. De negatieve verhalen over de wijk Nesselande en haar bezoekers heeft de buurgemeente flink doen schrikken, maar zet op termijn zowel Zuidplas als Nesselande weg-infratechnisch compleet klem.

Zuidplas wil bewoners met deelvoertuigen richting de metro van Nesselande sturen, zie hier ons dossier over de plannen rondom het Vijfde Dorp. Dit betekent per 2024 – start bouw Vijfde Dorp – een aanzienlijke toename van Vijfde Dorp-bewoners die aansluiting zoeken via metro Nesselande aangezien de bouw van het Vijfde Dorp voor een enorme belasting op de omringende N219/A12/A20 zal zorgen. Dit deel van Zuidplas kent (nog) geen gedegen mobiliteitsplan of hoogwaardige openbaar vervoer, maar heeft wel al laten doorschemeren dat deelvoertuigen – en vermoedelijk eenrichtingsverkeer de wijk Nesselande in – een rol gaan spelen. Cynisch genoeg is het parkeerterrein bij de metro Nesselande nog geen deelvoertuigen-gebied, maar biedt alleen de boulevard van Nesselande de stalling van deelvoertuigen.

Een ontheffing voor bewoners

Een ontheffing voor de eigen bewoners en een bezoekers – zoals ook de gemeente Capelle aan den Ijssel dit kent – zou een welkome oplossing zijn om vooral de bewoners bij en achter de boulevard in de eigen wijk te kunnen laten parkeren en voor een snellere doorvoer van bezoekers te zorgen.

Redactie
Redactiehttps://www.nesselande.info
Redactie www.nesselande.info / Alle rechten voorbehouden
GELINKT AAN DIT ARTIKEL

2 REACTIES

 1. Met wat zon is al het druk bij boulevard en ver er achter. Met een ontheffing op kenteken zonder te veel gedoe voor de locals lijkt mij dit geen probleem.

Reacties zijn gesloten.

Popular